Get
News

[:no]Ida Lykken Ghosh er ny Direktør for Atelier Nord

Ida Lykken Ghosh er ansatt som direktør ved Atelier Nord. Ghosh kommer fra stillingen som administrativ leder ved samme institusjon og etterfølger Ivar Smedstad som har vært kunstnerisk leder siden 2009.

Ida Lykken Ghosh har bred bakgrunn som produsent, kurator og kunstfaglig konsulent fra samtidskunstfeltet, med tyngdepunkt innenfor foto- og videokunst. Ghosh har blant annet arbeidet ved Fotogalleriet, Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Lofoten International Art Festival (LIAF). De siste årene har hun virket i feltet for mediekunst, blant annet som prosjektkoordinator i Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK), hvor hun hadde en sentral rolle i utviklingen av Videokunstarkivet. Siden 2016 har hun vært administrativ leder ved Atelier Nord, hvor hun har vært involvert i daglig drift og utvikling av Atelier Nords kunstneriske program. 

– Med Ida Lykken Ghosh får Atelier Nord en leder med svært interessante ideer om hvordan Atelier Nord kan videreutvikles kunstfaglig så vel som organisatorisk, som samtidig er en erfaren kunstadministrator. Med sin bakgrunn og nettverk både fra samtidskunstfeltet og mediekunstfeltet, mener styret at Ghosh er svært godt kvalifisert til å øke Atelier Nords synlighet på tvers av kunstfeltene, noe vi anser som en prioritert oppgave fremover. Styret har stor tro på at hun vil utvikle et tydelig og faglig sterkt program for Atelier Nord i årene som kommer, sier styreleder ved Atelier Nord, Susanne Østby Sæther.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten til å utvikle Atelier Nord videre. Vi skal fortsette å være en pådriver for å styrke mediekunstfeltets posisjon og synlighet i norsk og internasjonal kunstoffentlighet, men med en større tilnærming til samtidskunstfeltet for øvrig. Slik jeg ser det er det ingen motsetning mellom en tettere forbindelse mellom samtidskunstfeltet i bredere forstand og de eksperimentelle og smale prosjekter som har en klar spydspissfunksjon i mediekunstfeltet. Denne forbindelsen ønsker jeg å styrke, sier Ida Lykken Ghosh.

–  Jeg ønsker også å videreføre arbeidet for at kunstnere som jobber i mediekunstfeltet skal få gode produksjons- og visningsforhold. Samarbeid i feltet lokalt og internasjonalt er en forutsetning for å øke synligheten og knytte gode relasjoner i og utenfor mediekunstfeltet. Videre vil det være en prioritering å løfte frem kvinnelige kunstnere i et felt som tradisjonelt er svært mannsdominert, både de helt unge stemmene og ofte oversette pionerer i feltet.

I samråd med den påtroppende direktøren går styret inn for en omstrukturering av organisasjonen der man slår sammen stillingene som kunstnerisk leder og administrativ leder for dermed å frigjøre midler til å styrke den faglige kompetansen. I løpet av høsten vil Atelier Nord ansette en kurator som i samarbeid med direktøren og de øvrige ansatte skal bidra til å videreutvikle, synliggjøre og løfte det kunstneriske programmet.

– Også hos små og mellomstore organisasjoner i kunstfeltet har det vokst fram et økende behov for spesialisert kuratorkompetanse. Atelier Nord er en liten organisasjon med målsetning om å formidle den historiske mediekunsten og samtidig se framover, oppgaver som krever betydelig kuratorarbeid dersom målet er et høyt kvalitetsnivå på utstillinger og øvrige prosjekter. Derfor ønsker vi å ansette en kurator som skal bidra til å utvikle prosjektideer og fagprogram i nær dialog med meg og de øvrige ansatte, sier Ida Lykken Ghosh.

Ghosh ansettes i en 100% stilling som direktør, og tiltrer i stillingen 1. august i år.

FOTO: Cathinka Ghosh Maisey.[:en]Ida Lykken Ghosh er ny Direktør for Atelier Nord

Ida Lykken Ghosh is appointed the new Director of Atelier Nord. Ghosh is currently Head of Administration at the same institution and will succeed Ivar Smedstad, Artistic Director since 2009.

Ida Lykken Ghosh has an extensive background as a producer, curator and consultant in the field of contemporary art, with a particular focus on photography and video art. Ghosh’s previous workplaces include Fotogalleriet, Office for Contemporary Norway (OCA) and Lofoten and International Art Festival (LIAF). Over the last few years, Ghosh has worked within the field of media art, among other roles as project coordinator for Production Network for Electronic Art, Norway (PNEK), where she was central to the development of The Norwegian Video Art Archive. Since 2016 she has been Head of Administration at Atelier Nord, where she has been involved in daily operations and the development of Atelier Nord’s artistic programming. 

– With Ida Lykken Ghosh Atelier Nord has acquired a director with interesting ideas pertaining to the further development of Atelier Nord in both artistic and organizational terms, who is also an experienced arts administrator. With her background and network from both the contemporary art world and the media arts scene, it is the board’s opinion that Ghosh is well qualified to increase Atelier Nord’s visibility in both fields, something we consider an important priority moving forward. The board is confident that Ghosh will develop a distinct and high-quality program for Atelier Nord over the coming years, says Chair of the Board for Atelier Nord, Susanne Østby Sæther.

– I am very pleased with the opportunity to develop Atelier Nord further. We will continue strengthening the visibility and position of media art within the Norwegian and international art scene, but with closer attention to contemporary art in general. As I see it, there is no contradiction between a closer connection between contemporary art and the experimental and narrow projects that function as the leading-edge within media art. This is a connection that I am aiming to strengthen, says Ida Lykken Ghosh.

– I want to continue Atelier Nord’s work with improving the production- and exhibition opportunities for artists working within media art. Local and international collaboration is a prerequisite for increasing visibility and creating good working relationships inside and outside the field of media art. In addition, a central priority will be to highlight female artists within this traditionally male-dominated part of the art world, bringing forward both young voices as well as often overlooked pioneers.

In consultation with the new director, the board is in favor of a restructuring of the organization, merging the positions of Artistic Director and Head of Administration, thus freeing funds to strengthen professional expertise. This autumn, Atelier Nord will hire a curator who, in collaboration with the Director and the rest of the team, will contribute towards developing, promoting and elevating the artistic programme.

– There is an increased need for specialized curatorial competency within the field of art, even in small and medium sized organizations. Atelier Nord is small organization aiming to disseminate the history of media art while simultaneously looking forward, tasks that require significant curatorial work, if a high level of quality in terms of exhibitions and other projects is to be maintained. Therefore, we want to hire a curator that will contribute towards developing project ideas and the artistic program in close collaboration with me as a Director and the other employees, says Ida Lykken Ghosh.

Ghosh is appointed as fulltime Director from August 1st, 2018.

Photograph: Cathinka Ghosh Maisey.[:]