Get
News

[:no]

Atelier Nord ANX

I år mottok vi 68 søknader til Open Call på Atelier Nord ANX, en økning fra i fjor. Formålet med ordninger er å bidra til å styrke mulighetene for å vise medieeksperimentelle, teknologidrevne kunstprosjekter.

Søknadene kom fra både enkeltkunstnere og grupper og vi vil rette en stor takk til alle som søkte. Kvaliteten på prosjektene var gjennomgående høy og juryen (Ivar Smedstad, Ida Lykken Ghosh, Mattias Härenstam og Synne Tollerud Bull) var imponert over bredden i prosjektene. Flere prosjekter tok dessuten særlige hensyn til utstillingsrommet.

Etter nøye overveielse og grundige diskusjoner har juryen besluttet å tildele utstillingsplassen til Daniel Slåttnes. Juryen trekker fram samspillet mellom teknisk eksperimenteringsvilje og estetiske hensyn i Slåttnes’ foreslåtte prosjekt. De vurderte det slik at prosjektet videreutvikler dialogen mellom psykologi og teknologiske «proteser» som har vært sentralt i Slåttnes’ praksis. I tillegg har juryen vektlagt at prosjektet er gjennomførbart innenfor de rammene som ble gitt for utlysningen. Vi gleder oss til å få Slåttnes og stueplantene hans på besøk våren 2018!

Juryeringsprosessen og de mange interessante bidragene har overbevist oss om at det finnes et behov for åpne utlysninger som vurderes av en fagjury. Dette blir andre gang vi gjennomfører Open Call som del av utstillingsprogrammet på Atelier Nord ANX.

Følg oss på Facebook, nyhetsbrev, eller Instagram for informasjon om programmet vårt fremover!

[:en]Atelier Nord ANX

We received a total of 68 applications for this year’s Open Call, an increase from last year. The purpose of the Open Call is to create an opportunity for artists to show experimental, technology-driven or media-based work.

The applications came from both individual artists and groups and we’d like to thank everyone that applied. The quality of applications was high and the selection committee (Ivar Smedstad, Ida Lykken Ghosh, Mattias Härenstam og Synne Tollerud Bull) was impressed by the breadth of projects.

After careful consideration and lengthy discussions, the committee has decided to award the exhibition opportunity to Daniel Slåttness. The committee would like to highlight the close relationship between technical experimentation and aesthetic concerns in Slåttness’ proposed project. They understood the project as a further development of the dialog between psychology and technical «prostheses» that has been central to much of Slåtness’ practice. In addition, the committee found that the project could be completed with the resources offered by the Open Call. We’re looking forward to hosting Slåttnes and his houseplants in 2018!

The selection process and the amount of interesting applications has convinced us that there is a need for Open Calls judged by a professional committee. This will be the second time we include an Open Call in the exhibition programme at Atelier Nord ANX.

Please follow us on Facebook, our newsletter or Instagram for more on our activities![:]