Get
News

[:no]Atelier Nord ANX

Vinter 2016 lanserte vi en åpen utlysning for én av utstillingsperiodene i programmet til Atelier Nord ANX. Vi mottok 62 svært varierte søknader, flertallet av høy kvalitet. Basert på erfaringer fra 2016/2017 ønsker vi å videreføre ordningen.

Om Atelier Nord
Atelier Nord driver visningsrommet Atelier Nord ANX på Olaf Ryes plass 2 (ORP2) på Grünerløkka. Vi arbeider med kunst i nye medier, nye former og med nytt innhold – særlig innenfor teknologiintensiv kunst. Formålet med utlysningen av utstillingsplass er å bidra til å styrke mulighetene for å vise medieeksperimentelle, teknologidrevne kunstprosjekter.

Hvem kan søke?
Utstillingen er basert på åpen innsendelse, men prosjektet bør ligge innenfor medie-, lyd- eller videokunst-feltet. Søker må bo eller arbeide i Norge. Prosjekter som ikke er vist tidligere vil bli prioritert.

Hva skal søknaden inneholde?
• Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 3000 tegn)
• CV
• Dokumentasjon av tidligere prosjekter (PDF, lenker til websider og video)
• Enkelt produksjonsbudsjett/kostnadsoverslag.

Økonomiske vilkår
Atelier Nord betaler utstillingshonorar på kr. 5000,- og produksjonskostnader (inkludert frakt) inntil kr 10 000. Søker vil ha mulighet til å søke ytterlige midler gjennom Kulturrådet / Norsk kulturfond (frist 5. desember)

Søknadsfrist
1. november 2017, kl 12.00. Utstillingsperioden blir i mai/ juni 2018.

Jurymedlemmer
Ivar Smedstad, kunstnerisk leder, Atelier Nord
Ida Lykken Ghosh, kurator, Atelier Nord
Mattias Härenstam, kunstner og styremedlem
Synne Bull, kunstner

Nyttig informasjon
Plantegning, Atelier Nord ANX
Bilder av Atelier Nord ANX
Dokumentasjon fra årets utstilling, Here and Not

Spørsmål om søknaden?
Kontakt Atelier Nord på office@ateliernord.no eller 23060880.

Fristen for å søke har passert! Vi gleder oss til å se over søknader.[:en]Atelier Nord ANX

Winter 2016 we held an open call for one exhibition slot in the Atelier Nord ANX programme. We received a 62 applications, the majority of which were of very high quality. As such, we’ve decided to continue holding open calls on a yearly basis.

About Atelier Nord
Atelier Nord runs the exhibition space Atelier Nord ANX in Olaf Ryes plass 2 (ORP2) on Grünerløkka. We work with new media art, with new forms and new content – especially within technology intensive art. The purpose of the Open Call is to provide an opportunity to show media experimental, technologically driven art projects.

Who can apply?
The exhibition is based on open submission, but the project should relate to media-, sound- or video art. Applicants must live or work in Norway. Projects that haven’t been shown before will be prioritised.

What documents do I need?
• Short project description (max. 3000 characters)
• CV
• Documentation of previous work (PDF, links to webpages and video)
• Simple production budget / cost estimate.

Economic Provisions
Atelier Nord will pay an artists fee of kr. 5000,- and production fees (including transport) up to a maximum of kr. 10 000. Applicants will be able to apply for additional funding from Arts Council Norway / Norsk kulturfond (deadline 5th of Desember).

Deadline
1 st of November 2017, 12:00. The exhibition will take place in May / June 2018.

Selection Committee Members
Ivar Smedstad, Artistic Director, Atelier Nord
Ida Lykken Ghosh, Curator, Atelier Nord
Mattias Härenstam, Artist og Board Member
Synne Bull, Artist

Useful information
Floorplan, Atelier Nord ANX
Images of Atelier Nord ANX
Documentation from last years exhibition, Here and Not

Questions about the application?
Contact Atelier Nord office@ateliernord.no or 23060880.

The application deadline has passed. We’re looking forward to review all your applications.[:]