Get
News

[:no]Atelier Nord ANX
Atelier Nord ønsker søknader til vår årlige open call. Vi lyser ut én utstillingsperiode i mai/juni 2020 gjennom åpen innsending, hvor mottatte søknader vurderes av en jury. Dette er fjerde året på rad vi lyser ut utstillingsplass hos oss.

I fjor resulterte ordningen i Victoria Durnaks soloutstilling Familiearkitekten. Utstillingen tematiserte innvirkningen av elektronisk overvåkning på kjernefamilien, spesielt barn.

Om Atelier Nord
Atelier Nord er en plattform for samtidskunst med fokus på mediekunst. Vi viser et skiftende program utstillinger, videovisninger, performancer og workshops i visningsstedet vårt på Olaf Ryes plass i Oslo.

Hvem kan søke?
Utstillingen er basert på åpen innsendelse, men prosjektet bør ligge innenfor medie-, lyd- eller videokunst-feltet. Søker må bo eller arbeide i Norge. Prosjekter som ikke er vist tidligere vil bli prioritert.

Hva skal søknaden inneholde? 
• Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 3000 tegn)
• CV
• Dokumentasjon av tidligere prosjekter (PDF, lenker til websider og video)
• Enkelt produksjonsbudsjett/kostnadsoverslag.

Økonomiske vilkår
Atelier Nord betaler et utstillingsvederlag på NOK 10 000,- i tillegg til produksjonskostnader (inkludert frakt) inntil NOK 10 000,-. Søker vil ha mulighet til å søke ytterlige midler gjennom Kulturrådet / Norsk kulturfond (frist 3. desember)

Søknadsfrist
1. november 2019, kl 13.00. Utstillingsperioden blir i mai/ juni 2020. Juryens avgjørelse ventes å være klar i midten av november.

Jurymedlemmer
Ida Lykken Ghosh, direktør, Atelier Nord
Synne Bull, kunstner og PhD-stipendiat
Bjørn Hatterud, kurator og kritiker
Nicholas Norton, informasjonsansvarlig, Atelier Nord

Nyttig informasjon
Plantegning, Atelier Nord
Bilder av Atelier Nord
Informasjon om utstillingene som tidligere har resultert av Open Call-ordningen:
Here and Not, Vegetal Connections og Familiearkitekten.

Spørsmål om søknaden?
Kontakt Atelier Nord på office@ateliernord.no eller 23060880.

Søknadsskjemaet finnes her!

 [:en]Atelier Nord ANX
Atelier Nord is looking for applicants for our annual open call. We are looking for proposals for an exhibition in may/june 2020, which will be considered by a jury. This is the fourth time Atelier Nord organises an open call for exhibition proposals.

Last year, the jury selected Victoria Durnak’s project The Family Architect. Durnak’s exhibition delved into the effects of electronic surveillance on family life, especially the lives of young children.

About Atelier Nord
Atelier Nord is a platform for contemporary art with a focus on media art. We show an extensive programme of exhibitions, screenings, performances and workshops in our gallery space in the neighbourhood of Grünerløkka in Oslo.

Who can apply?
The exhibition is based on open submission, but the project should relate to media-, sound- or video art. Applicants must live or work in Norway. Projects that haven’t been shown before will be prioritised.

What documents do I need? 
• Short project description (max. 3000 characters)
• CV
• Documentation of previous work (PDF, links to webpages and video)
• Simple production budget / cost estimate.

Economic Provisions
Atelier Nord will pay an artists fee of NOK 10 000,- as well as production fees (including transport) up to a maximum of NOK 10 000,-. Applicants will be able to apply for additional funding from Arts Council Norway / Norsk kulturfond (deadline 3rd of December 2019).

Deadline
1 st of November 2019, 13:00 PM. The exhibition will take place in May / June 2020. The selected project will be announced mid November.

Selection Committee 
Ida Lykken Ghosh, Director, Atelier Nord
Synne Tollerud Bull, artist and and doctoral research fellow
Bjørn Hatterud, curator and critic
Nicholas Norton, Head of Information, Atelier Nord

Useful information
Floorplan, Atelier Nord ANX
Images of Atelier Nord ANX
Documentation from previous open call projects The Family Architect, Here and Not and Vegetal Connections.

Questions about the application?
Contact Atelier Nord office@ateliernord.no or 23060880.

Apply here![:]