Frontiers of Solitude – Living Through the Landscape

Frontiers of Solitude er et samarbeidsprosjekt mellom kunstorganisasjoner i tre europeiske land: Školská 28 (Tsjekkia), Skaftfell (Island) og Atelier Nord (Norge). Prosjektet omfatter et variert aktivitetsprogram, inkludert residency-opphold og workshops i alle deltagerlandene og avslutningsvis en utstilling og et symposium i Praha tidlig i 2016. Frontiers of Solitude er finansiert gjennom EØS-støtteordningen for kulturarv og samtidskunst støttet av Island, Lichenstein og Norge.

Gjennom feltbesøk til et utvalg regioner i Tsjekkia, Island og Norge har prosjektet som målsetning å undersøke hvordan industriell aktivitet forandrer landskapet, ofte med vidtrekkende økologiske og sosiale konsekvenser. Dette perspektivet er tverrfaglig, med fokus på mediekunst. Frontiers of Solitude berører et bredt spekter av ulike praksiser og disipliner, inkludert kunstteori, økologi og miljøvitenskap.

Den norske delen av prosjektet, Living Through the Landscape, omfatter et 10 dager langt feltbesøk/workshop med kunstnere fra de 3 deltakerlandene til Finnmark i september 2015. Hovedfokus for feltbesøket vil være gruveaktivitet i området og konsekvensene den har hatt for det lokale landskapet. Både den nåværende og forrige regjeringen har bevilget midler til kartleggingen av mineralressurser i Norge, som har resultert i opphetede diskusjoner rundt en fornyet interesse for mineralutvinning, spesielt i nord.

Nylig har planer om å tillate deponering av avfall fra gruvedrift i Førdefjorden i Sogn og Fjordane skapt overskrifter i både norsk og internasjonal presse. Andre steder, som i Biedjovággi i Finnmark, kan miljøskader fra dagbrudd-drift fortsatt observeres, 40 år etter nedleggelsen av gruvedriften. Planer om å gjenoppstarte gruvedrift i Biedjovággi som en konsekvens av høye gullpriser, illustrerer det komplekse forholdet mellom utvinningen av mineraler og en globalisert økonomi som tangerer sosiale-, økonomiske- og miljøhensyn.

En lignende debatt har også oppstått i forbindelse med Repparfjorden, også i Finnmark. Avfall fra gruvedrift ble deponert i fjorden tidlig på 1970-tallet, med store skadevirkninger på lokal fiskebestand og således negative konsekvenser for livsgrunnlaget til lokale fiskere. Fornyet interesse i å utvinne kobber i området har startet nye debatter om konsekvensene av å eventuelt igjen deponere avfall i fjorden.

Gruveforetak må holde kostnadene nede for å være konkurransedyktige, og små lokalsamfunn har ofte behov for arbeidsplasser og investering for å styrke den lokale økonomien. På en annen side har gruvedrift ofte resultert i omfattende miljøskader og brudd på rettighetene til urbefolkning. Ved å besøke Finnmark og møte både lokalbefolkning og eksperter søker den norske delen av Frontiers of Solitude å bidra til økt engasjement i sosiale og miljømessige utfordringer som er lokale, men også del av et større, globalisert bilde.

Frontiers of Solitude viderefører Atelier Nords satsning på Nord-Norge og nordområdene, som med videoprogrammet Beyond Horizons.

Deltagerne i Living Through the Landscape er Alena Kotzmannová (CZ), Gunnhild Enger (NO), Iselin Lindstad Hauge (NO), Vladimír Merta (CZ), Elvar Már Kjartansson (IS), Monika Fryčova (IS).

EHP-fondy_Logo

Foto: Svein Lund. Ytterligere informasjon om de ulike prosjektfasene finnes på http://frontiers-of-solitude.org