Atelier Nord får ny direktør fra høsten

Ida Lykken Ghosh er ansatt som direktør ved Atelier Nord. Ghosh kommer fra stillingen som administrativ leder ved samme institusjon og etterfølger Ivar Smedstad som har vært kunstnerisk leder siden 2009.

Ida Lykken Ghosh har bred bakgrunn som produsent, kurator og kunstfaglig konsulent fra samtidskunstfeltet, med tyngdepunkt innenfor foto- og videokunst. Ghosh har blant annet arbeidet ved Fotogalleriet, Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Lofoten International Art Festival (LIAF). De siste årene har hun virket i feltet for mediekunst, blant annet som prosjektkoordinator i Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK), hvor hun hadde en sentral rolle i utviklingen av Videokunstarkivet. Siden 2016 har hun vært administrativ leder ved Atelier Nord, hvor hun har vært involvert i daglig drift og utvikling av Atelier Nords kunstneriske program. 

– Med Ida Lykken Ghosh får Atelier Nord en leder med svært interessante ideer om hvordan Atelier Nord kan videreutvikles kunstfaglig så vel som organisatorisk, som samtidig er en erfaren kunstadministrator. Med sin bakgrunn og nettverk både fra samtidskunstfeltet og mediekunstfeltet, mener styret at Ghosh er svært godt kvalifisert til å øke Atelier Nords synlighet på tvers av kunstfeltene, noe vi anser som en prioritert oppgave fremover. Styret har stor tro på at hun vil utvikle et tydelig og faglig sterkt program for Atelier Nord i årene som kommer, sier styreleder ved Atelier Nord, Susanne Østby Sæther.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten til å utvikle Atelier Nord videre. Vi skal fortsette å være en pådriver for å styrke mediekunstfeltets posisjon og synlighet i norsk og internasjonal kunstoffentlighet, men med en større tilnærming til samtidskunstfeltet for øvrig. Slik jeg ser det er det ingen motsetning mellom en tettere forbindelse mellom samtidskunstfeltet i bredere forstand og de eksperimentelle og smale prosjekter som har en klar spydspissfunksjon i mediekunstfeltet. Denne forbindelsen ønsker jeg å styrke, sier Ida Lykken Ghosh.

–  Jeg ønsker også å videreføre arbeidet for at kunstnere som jobber i mediekunstfeltet skal få gode produksjons- og visningsforhold. Samarbeid i feltet lokalt og internasjonalt er en forutsetning for å øke synligheten og knytte gode relasjoner i og utenfor mediekunstfeltet. Videre vil det være en prioritering å løfte frem kvinnelige kunstnere i et felt som tradisjonelt er svært mannsdominert, både de helt unge stemmene og ofte oversette pionerer i feltet.

I samråd med den påtroppende direktøren går styret inn for en omstrukturering av organisasjonen der man slår sammen stillingene som kunstnerisk leder og administrativ leder for dermed å frigjøre midler til å styrke den faglige kompetansen. I løpet av høsten vil Atelier Nord ansette en kurator som i samarbeid med direktøren og de øvrige ansatte skal bidra til å videreutvikle, synliggjøre og løfte det kunstneriske programmet.

– Også hos små og mellomstore organisasjoner i kunstfeltet har det vokst fram et økende behov for spesialisert kuratorkompetanse. Atelier Nord er en liten organisasjon med målsetning om å formidle den historiske mediekunsten og samtidig se framover, oppgaver som krever betydelig kuratorarbeid dersom målet er et høyt kvalitetsnivå på utstillinger og øvrige prosjekter. Derfor ønsker vi å ansette en kurator som skal bidra til å utvikle prosjektideer og fagprogram i nær dialog med meg og de øvrige ansatte, sier Ida Lykken Ghosh.

Ghosh ansettes i en 100% stilling som direktør, og tiltrer i stillingen 1. august i år.

FOTO: Cathinka Ghosh Maisey.