Get
News

I 2003 forærte Anne Breivik hele sin egen kunstsamling på om lag 1500 arbeider til Atelier Nord. På grunn av store kostnader forbundet med arkivering, lagring og formidling av samlingen måtte Atelier Nord gi avkall på den. Nå er samlingen overført til Trondheim kunstmuseum.

Atelier Nord ønsker likevel å gi en liten oversikt over Anne Breivik og hennes arbeider. For ytterligere spørsmål om Anne Breiviks grafikk, ta kontakt med Trondheim kunstmuseum.

Anne Breivik og Atelier Nord
Anne Breivik ble født 1932 i Steinkjer. Etter å ha gått på kunstskoler i Trondheim og Oslo dro hun i 1960 til Paris, og kom inn ved det kjente grafikkverkstedet Atelier 17. Tre ting kom til å prege hennes liv etter oppholdet i Paris: hun lærte kobberstikkteknikken, hun fikk erfaringer fra et internasjonalt kunstnermiljø, og hun forsto hvordan man kunne etablere et lignende verksted i Norge. I 1962 innledet Anne Breivik og Reidar Rudjord et samarbeid om et felles grafikkverksted i Oslo. I 1965 omdannet Anne Breivik dette til et åpent og internasjonalt orientert verksted for metallgrafikk etter modell av Atelier 17, og i 1967 fikk verkstedet navnet Atelier Nord. Anne Breivik kom til å lede verkstedet alene i over 30 år. Flere hundre norske og utenlandske kunstnere arbeidet der gjennom årene. Selv er hun innkjøpt til en rekke internasjonale kunstsamlinger, og selvsagt også til de fleste større norske.

Teknikker
I alle år var det kobberstikk og etsning, og den karakteristiske teknikken med å bruke flere farger på samme plate (ofte kalt Hayterteknikken) som var hennes viktigste medium. En eksperimenterende og utforskende innstilling til teknikker og kunstneriske prosesser kjennetegner denne skolen i grafikk. Denne teknikken slo hun gjennom med, både nasjonalt og internasjonalt. Allerede i 1986 begynte hun å bruke datamaskin når hun laget bilder, og ble således en pioner i Norge også når det gjaldt elektronisk kunst. Det førte til at Atelier Nord etter hvert spesialiserte seg på kunst fremstilt med digitale medier. I dag er Atelier Nord helt viet de digitale mediene, og det har fortsatt en bred internasjonal forankring – helt i Anne Breiviks ånd.

Retning og motiver
Anne Breiviks motivkrets skiller seg fra sine samtidige norske kollegers. Mens mange laget abstraherte nærbilder av norske landskaper, popkunstinspirerte politiske bilder, eller helt nonfigurative komposisjoner, var hun opptatt av kosmos og menneskets erobring av universet. Hun så norske landskap gjennom asiatiske briller.

Anne Breivik – en kunstpolitiker
I en 15-års periode var hun aktiv som kunstpolitiker, først som leder av Norske Grafikere (der hun er dobbelt æresmedlem), senere som nestleder i Norsk kulturråd i åtte år. Hun har mye av æren for de store fremskritt som ble gjort for å etablere nye støtteordninger for kunstnere og for kunstnerstyrt formidling i denne perioden.

In 2003 Anne Breivik gave her art collection with an estimated 1500 works of art (mostly graphic art) to Atelier Nord. Due to a lack of resources connected to archiving, storing and exhibiting the collection, Atelier Nord had to give up the collection. It is now transferred to Trondheim kunstmuseum.

Atelier Nord wishes to give a brief overview of Anne Breivik and her life’s work as the founder of Atelier Nord. For questions regarding Anne Breivik’s art collection, please contact Trondheim kunstmuseum.

Anne Breivik and Atelier Nord
Anne Breivik was born in 1932 in Steinkjer. After studying at art schools in Trondheim and Oslo, she left for Paris in 1960 where she gained entry at the famous graphic arts workshop Atelier 17. Three great things came out of her stay at Atelier 17: Anne Breivik learned copperplate engraving; she experienced an international artistic environment; and she developed ideas of how to establish a similar workshop in Norway. In 1962 Anne Breivik and Reidar Rudjord collaborated on the startup of a graphic arts workshop in Oslo. In 1965 Anne Breivik reformed this unit into an open and internationally oriented graphic arts workshop modeling on Atelier 17 in Paris. In 1967 the workshop received the name Atelier Nord. Anne Breivik singlehandedly ran Atelier Nord for over 30 years. Several hundred Norwegian and international artists have worked at Atelier Nord over the years. Anne Breivik’s own art is procured by many international art collections, and also of course by most of the larger Norwegian collections.

Techniques
Through most of her artistic career Anne Breivik used copperplate engraving and etching, with particular focus on the characteristic method of using several colors on the same plate – a technique known as the Hayter Technique. This particular school of graphic arts is know for its experimental and exploring attitude towards techniques and artistic processes. Anne Breivik became nationally and internationally known using the Hayter Technique. As early as 1986 Anne Breivik started to use computers in her creative process and thus became a pioneer in Norway in the field of Electronic Art. Atelier Nord changed direction and started specializing in art using digital media. This change of direction brought Atelier Nord to its current form, and the foundation is still, in the spirit of Anne Breivik, internationally rooted.

Motives
The motives of Anne Breivik’s art is different from the motives of her current Norwegian colleagues. While many artists worked with abstract close ups of Norwegian landscapes, pop art inspired political images, or non-figurative compositions, Anne Breivk was inspired by themes like the cosmos and humanity’s conquest of the universe. She also saw the Norwegian landscapes with an Asian perspective.

Anne Breivik – an art politician
In a period of 15 years, Anne Breivik was involved in art politics, firstly as a Director of The Association of Norwegian Printmakers, where she earned a double honorary membership. Later Anne Breivik became the Assistant Director for the Arts Council Norway. She can take credit for much of the progress the Arts Council made in the eight-year period she was there. She can also take credit for the development of the system for subsidies for artists and artist driven art promotion in the same period.