Get
News

[:no]Asbjørn Blokkum Flø – Elektrisk Regn

Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata)
Datoer: 07.09. – 30.09. 2018
Åpningstider: 13 – 18 under Ultima (13.09 – 22.09.18). Torsdag og fredag 15 – 18, lørdag og søndag 13 – 18 i resten av ustillingsperioden.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 06.09.2018 kl. 19.00-21.00. Utstillingen er produsert i samarbeid med Ultimafestivalen og Notam og er del av Ultima 2018.  

Regn som klanglig og klimatisk fenomen er utgangspunktet for komponist og lydkunstner Asbjørn Blokkum Fløs stedsspesifikke lydinstallasjon Elektrisk regn. Vann er essensielt for alt liv på jorden, og regn er en sentral del av vannets kretsløp. Regn er et resultat av store klimasystemer, men det er også et komplekst lydfenomen.

Lyden av regn kan virke tilfeldig, men under overflaten finnes det komplekse fenomener; distribusjonen av dråpenes posisjon, størrelse og mengde er noen av de mange elementene som påvirker lyden av regn. I installasjonen undersøkes denne klanglige dimensjonen gjennom en stor mengde lydobjekter. Hundre individuelt styrte høyttalere fyller gallerirommet på Atelier Nord ANX og omslutter lytteren med et tredimensjonalt og romlig lydfelt. Lydfeltet farges av rommets akustiske egenskaper og forandrer seg etterhvert som man beveger seg gjennom installasjonen. Et spesialskrevet dataprogram justerer regnlydens ulike variabler som dråpestørrelse, mengde og varighet. Dette påvirker hvordan regnlyden oppleves; fra lett yr til tropisk storm.

Arbeidene til Asbjørn Blokkum Flø behandler lyd som både meningsbærende kommunikasjon og som rent abstrakt klangmateriale, og i sine arbeider har han arbeidet både med musikkhistoriske objekter og klangens egenverdi. I installasjonen Ragnarok (National Centre for Contemporary Arts), Kaliningrad, Russland; Ultima, Kunsthøgskolen i Oslo, 2011) ble Richard Wagners femten timer lange opera Der Ring des Nibelungen komprimert til en ett sekund lang musikkhistorisk elementærpartikkel, mens i installasjoner som Dobbeltgjenger (Bergen kunsthall, 2014) står lydens materialitet og klingende metallobjekter i sentrum. Disse verkene befinner seg innenfor en kritisk lydkunsttradisjon, men Fløs arbeider er likevel oftere sanselige og umiddelbare.

Med Elektrisk regn fortsetter Flø arbeidet med lyd som meningsbærende kommunikasjon og abstrakt klang. Regn er et komplekst fenomen som inngår i klimaprosesser og selv er med på å forme økosystemer. Regn påvirkes av alt fra solinnstråling, havstrømmer og fjellkjeder til menneskers aktiviteter, og endringer i nedbørsmønstre kan fungere som en indikator på klimatiske endringer. Disse klimatiske prosessene er utgangspunktet for en installasjon som oppleves som en direkte, kroppslig og skulpturell lyderfaring.

Asbjørn Blokkum Flø (f. 1973, Volda) bor og arbeider i Oslo. Fløs verker har vært vist, fremført og presentert på blant annet DEAF (Dutch Electronic Arts festival, Rotterdam, Nederland), ICMC (International Computer Music Conference, Denton, USA), NIME (New Interfaces for Musical Expression, Baton Rouge, USA), Synthése (International Festival of electronic music and sonic art, Bourges, Frankrike), Sound around Kaliningrad (International Forum of Experimental Music and Sound Art, National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Kaliningrad, Russland), Prix Italia (Prix Italia, Radiotelevisione Italiana, Italia), Ars Acustica (EBU Ars Acustica Group, European Broadcasting Union), samt Bergen kunsthall, Henie-Onstad kunstsenter, Kunstnernes hus, Ultima, Borealisfestivalen, Ibsenfestivalen, Ekkofestivalen og Grønland kammermusikkfestival i Norge.

Elektrisk regn er laget med støtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Komponistenes Vederlagsfond og Norsk kulturfond. Teknikken er utviklet og produsert ved Notam av Asbjørn Blokkum Flø, Thom Johansen og Hans Wilmers.

Takk til Bitraf, Jon Ole Flø, Silje Høgevold, Ane Melhuus Jenssen, Thom Johansen, Nikolai Kolstad, Astrid Midtbø, Erla Silfá Hordvik Thorgrímsdóttir, Hans Wilmers, Dennis Reksten og Elektrisk Regn.

[su_vimeo url=”https://vimeo.com/291093450″][:en]Asbjørn Blokkum Flø – Elektrisk Regn

Location: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggata)
Dates: 07.09. – 30.09. 2018
Opening hours: 13 – 18 during Ultima (13.09 – 22.09.18). Thursday and friday 15 – 18, Saturday and sunday 13 – 18 during the rest of the exhibition.

 Please join us for the opening reception 06.09.2018, 7 PM. The installation is produced in collaboration with Ultima and Notam and is part of Ultima 2018.

Rain as a resonant and climatic phenomena is the point of departure for composer and sound artist Asbjørn Blokkum Flø’s site specific sound installation Electric Rain. Water is essential for all life on earth, and rain is a central part of the circulation of water. Rain is the result of large climate systems, but is also a complex sound phenomena.

The auditive qualities of rain can seem arbitrary, but there are complex systems involved; the distribution of each drops position, size and quantity are some of the many elements that affect the sound of rain. In the installation the resonant properties of rain are explored through a large number of sound-objects. One hundred individually controlled speakers are situated in the gallery space, enveloping the listener in a three dimensional and spatial soundscape. The soundscape is colored by the acoustic properties of the room and by the movement of visitors. A custom-developed software package controls sound variables such as drop-size, quantity and duration. This allows the rain sound to be experienced through several permutations; from a light drizzle to tropical storm.

In his work, Asbjørn Blokkum Flø treats sound as both signifying communication and as abstract resonance. He has worked with both historical musical objects and pure resonance. His installation Ragnarok (National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Kaliningrad, Russland; Ultima, Oslo National Academy of the Arts, 2011) compressed Richard Wagner’s fifteen hour opera Der Ring des Nibelungen into a one-second musical elementary particle, while installations like Doppelgänger (Bergen kunsthall, 2014) focused on the materiality of sound and the chime of metal objects.

With Electric Rain, Flø continues his work with sound as signifying communication and abstract resonance. Rain is a complex phenomenon which is part of climate processes and shapes ecosystems. Rain affects solar irradiance, ocean currents, geological conditions as well as human activities. And as such, changes in rainfall can indicate changes in climactic conditions. In Electric Rain, these processes are the basis for a bodily and sculptural soundscape.

Asbjørn Blokkum Flø (b. 1973, Volda, Norway) lives and works in Oslo. Flø’s work has been shown and performed at DEAF (Dutch Electronic Arts festival, Rotterdam, The Netherlands), ICMC (International Computer Music Conference, Denton, USA), NIME (New Interfaces for Musical Expression, Baton Rouge, USA), Synthése (International Festival of electronic music and sonic art, Bourges, Francee), Sound around Kaliningrad (International Forum of Experimental Music and Sound Art, National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Kaliningrad, Russia), Prix Italia (Prix Italia, Radiotelevisione Italiana, Italy), Ars Acustica (EBU Ars Acustica Group, European Broadcasting Union), as well as Bergen kunsthall, Henie-Onstad kunstsenter, Kunstnernes hus, Visningsrommet USF, Ultima, Borealis Festival, Ibsen Festival, Ekko and Grønland Chamber Music Festival in Norway.

Electric Rain is supported by Billedkunstnernes Vederlagsfond, Komponistenes Vederlagsfond og Norsk kulturfond. Technology developed and produced at Notam by Asbjørn Blokkum Flø, Thom Johansen and Hans Wilmers.

Special thanks to Bitraf, Jon Ole Flø, Silje Høgevold, Ane Melhuus Jenssen, Thom Johansen, Nikolai Kolstad, Astrid Midtbø, Erla Silfá Hordvik Thorgrímsdóttir, Hans Wilmers, Dennis Reksten and Elektrisk Regn.

[su_vimeo url=”https://vimeo.com/291093450″][:]