Get
News

[:no]Atelier Nord ANX (inng. sofienberggt.)
11.05. – 22.05.16

Velkommen til ustillingsåpning torsdag 11.05.16 kl. 19.30. Performance med Josefin Andersson kl. 20.30.

Atelier Nord er glad for å kunne presentere Josefin Andersson og Henning Erlandsson sine respektive avgangsverk Institute of Nomadic Alchemy og Et liv på gulvet på Atelier Nord ANX. Verkene er del av bachelorutstillingen AVGANG 2016 ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) hvor Andersson og Erlandsson fullfører bachelorgradene sine denne våren.

Prosjektene er utviklet separat over en lengre periode og tar for første gang plass som fysiske utrykk når de prøver å dele rom på ANX. Verkene fokuserer på sosial, fysisk og psykisk bevegelse (og stagnasjon) i den private og globale sfæren. Andersson og Erlandsson nærmer seg tematikken fra ulike utgangspunkter, gjennom verkenes fysiske manifestering i ANX sine lokaler, men også gjennom konseptualiseringen av begreper som ideologi, økonomi, den symbolske ordenen (vårt sosiale språk) og kroppens fenomenologi.

Josefin Andersson: Institute of Nomadic Alchemy
Institute of Nomadic Alchemy (Institutt for Nomadisk Alkymi – INA) er en kontorplass, en scene, en slags fabrikasjon av en bit Internett. Nomadisk alkymi er en poetisk definisjon av et fenomen der verdien flyktig oppstår som fra ingensteds og deretter reise videre. Begrepet nomadisk alkymi belyser den væskelignende funksjonen som bevegelse og verdiskapning har i den moderne, globale økonomien. Ved understreking av bevegelsen tematiseres ideologier og økonomier, infrastruktur, steder og kropper.

Henning Erlandsson: Et liv på gulvet
Et liv på gulvet er et pågående prosjekt som har vokst fram under en prokrastineringsprosess preget av beslutningsangst og kroppslig motstand. Prosjektet undersøker hva som skjer når vi ikke lengre er i stand til å bære de rollene vi tillegges av de Andre, eller de identitetene vi kjemper med i oss selv. I en alt mer unnvikende hverdag formes et ønske om et annet rom, skjult fra ideologien av positiv tenkning,  hvor det delte subjektet kan gis et pusterom i den dvelende temporalitet.

I det på samme tid flyktige og konkrete rom som Institute of Nomadic Alchemy er, konstrueres to hytter ved hjelp av instituttets- og galleriets interiør. Bortsett fra å være hytter, fungerer de også som videoinstallasjon for fire nye verk.[:en]Atelier Nord ANX (inng. sofienberggt.)
11.05. – 22.05.16

Welcome to the exhibition opening on Thursday 11.05.16 at 7.30 PM. Performance by Josefin Andersson 8.30 PM.

Atelier Nord is pleased to announce Josefin Andersson’s and Henning Erlandsson’s respective degree works: Institute of Nomadic Alchemy and Life on the floor at Atelier Nord ANX. As a part of the bachelor exhibition AVGANG 2016 at the Art Academy in Oslo (KHiO) where Andersson Erlandsson completing their bachelor degrees their this spring.

The projects have developed separately over a long period of time and will come together for the first time as a physical expression when they share the room at the ANX. The works focus on social, physical and mental movement (and stagnation) in the private and global sphere. Andersson and Erlandsson approach this theme from different starting points, through the work’s physical manifestations in the gallery space, but also through the conceptualisation of notions such as ideology, economics, the symbolic order (our social language) and the phenomenology of the body.

Josefin Andersson: Institute of Nomadic Alchemy
Institute of Nomadic Alchemy (INA) is an office space, a stage, the fabrication of a piece of the Internet. Nomadic alchemy is a poetic definition of a phenomenon in which the value elusively arises from nowhere only to travel on. The term nomadic alchemy highlights the liquid-like function as movement and the terms of value production has in modern, global economy. By emphasising movement thematised ideologies and economies, infrastructure, places and bodies.

Collaboration with Sofia Olsson.

Henning Erlandsson: Life on the Floor

Life on the Floor is a continuous project which has grown through a slow process of procrastination, decision anxiety and bodily resistance. The project explores what happens when we are no longer capable to carry the roles that we’re assigned by Others, or the identities we struggle with in ourselves. In an increasingly avoidant everyday life a desire to form another space arises, hidden from the ideology of positive thinking, where the split subject can find breathing room in a faltering temporality.

In the simultaneously transient and concrete room that Institute of Nomadic Alchemy makes out, two blanket forts have been constructed. Apart from functioning as huts, the two constructions are also video installations that present four new video works.[:]