Get
News

2012

Hjørdis Kurås har tatt eksamen advanced level i Media and Information Literacy (MIL) and Intercultural Dialogue, UNESCO/Queensland University of Technology, 25.02.2012-31.05.2013. Kurset har gitt mye kunnskap relevant for tematikken jobbende med asylsøkere og flyktninger, i tillegg til kontaktnett med mennesker i Europa, Asia, Afrika og Australia.

I forbindelse med utgivelse av vergehåndboka ble det På Det Norske Teateret arrangert et seminar av Vergeforeningen.Det ble vist videodokumentar laget av deltakere på CpC-kurs.

Det er gjennomført fire IKT kurs i 2012. To kurs ble avholdt på Sjøvegan mottak, ett kurs på Heimly i Finnsnes og ett kurs på Riverside i Oslo med deltakere fra Hvalstad mottak. cpcproject.net har 229 medlemmer (31.12.2012).

I november ble det gjennomført et videodokumentar-kurs med bosatte flytninger i samarbeid med Hilde Krogh, styreleder i Vergeforeningen Følgesvennen. Deltakere laget videoer om deres opplevelse av det å komme til Norge som enslig mindreårig asylsøker, og hvilke utfordringer de her møter i hverdagen. Kursholdere var Christian Bould og Hjørdis Kurås.

15.04.2012 holdt Hjørdis Kurås foredrag om CpC prosjektet ved Atelier Populaire Oslo, et samarbeid mellom Andrea Lange, Johanna Zwaig, Marius von der Fehr og medlemmer av Palestinerleiren i Oslo. Videdokumentasjon av foredrag.

2011

Det er gjennomført ti kurs med tilsammen ca. 130 deltakere i 2011. Det er avholdt åtte kurs på Riverside Ungdomshus i Oslo, syv kurs med enslige mindreårige asylsøkere på Hvalstad transittmottak og ett kurs med asylsøkere på Torshov statlige transittmottak. I tillegg ble det avholdt ett kurs på Nesbyen statlig mottak, og ett kurs på Atelier Nord med flyktninger i et bofellesskap i Bydel Østensjø. Undervisere har vært Eirik Botten Nicolaysen, Anders Simonsen, Ina Pillat og Hjørdis Kurås.

29.11.2011 deltok Eirik B. Nicolaysen og Hjørdis Kurås på temamøte i Vergeforeningen; Dublinforordningen og situasjonen for flyktinger i Italia og Hellas. Videodokumentaren som ble laget i forbindelse med Vergeforeningens seminar i Athen i januar 2011 ble vist, og Ingvald Bertelsen, kommunikasjonsrådgiver v/NOAS holdt foredrag om Norges Dublinpraksis – nå og framover, med særlig blikk på Italia og Hellas. Videodokumentaren inneholder videointervjuer i den Afghanske leiren ved universitet i Athen, og i den Palestinske og Iranske leiren ved Polyteknisk universitet i Athen.

7.10.2011 ble dokumentar video laget i Athen vist på Atelier Nord ANX i forbindelse med Afghanistankomiteen i Norge sin markering av ti-årsdagen for invasjonen av Afghanistan. Andre videoer som ble vist var fra Kabul Center for Contemporary Art. http://www.afghanistan.no/Artikler/1523.html

Hjørdis Kurås deltok i januar 2011 på et seminar arrangert av Vergeforeningen i lokalene til Den Skandinaviske Kirken i Athen, Hellas. Kurås holdt foredrag om CpC. Andre foredrag i seminaret var:

 • Dublinkonvensjonen, praksis og konsekvenser for enslige mindreårige asylsøkere v/ Hilde Krogh
 • Asylintervju-situasjonen for EMA søkere v/Hilde Liden
 • Greek Council of Refugees om deres arbeide i Hellas

Seminaret inneholdt i tilegg situasjonsstudier:

 • Dublin 3, menneskesmugling (sett i lys av Dublin-konvensjonen og problemet med å krysse grenser)
 • bruk av Barnekonvensjonen i avgjørelser om å sende barn og ungdom tilbake til Hellas.

Det ble gjort intervjuer med «Group of Lawyers for the Rights of Migrants and Refugees», og Kurås og Nicolaysen hadde møte med den norske ambassaden i Athen. http://vergeforeningen.no/2011/04/vergeseminar-i-athen-i-januar-2011/ Dokumentaren om Athen

2010

Det var ikke utlyst aktivitetsmidler for EMA i 2010.

2009

I mai ble det avholdt Workshop med kursdeltakere fra Hvalstad asylmottak i Atelier Nords prosjektrom på Kunstnernes Hus. Kursholdere var Bjarne Nilsen, Eivind Lentz og Ebba Moi.

23.-24.10.2009 deltok CpC med stand på Frivillighet Norges konferanse Møteplass 2009-Samarbeid på tvers i Organisasjons-Norge” som samlet over 110 representanter fra ulike organisasjoner på Radisson SAS Airport Hotel Gardermoen. Tema var minoritetsorganisasjoner og samarbeid på tvers i organisasjons-Norge. Deltakende på stand for CpC var Martin Knutsen og Hjørdis Kurås. Konferansen inneholdt:

 • Paneldiskusjon med debatt. Debattleder: Christian Strand, programleder NRK.
 • Foredrag: Organisasjoner i lokalsamfunnet v/Eva Robina Khan.
 • Workshop: Verktøy for samarbeid med Guri Idsø Viken.
 • Presentasjoner: Tayyab M. Choudri: Internasjonal helse-og sosialgruppe (IHSG), Kristine Skaar Aune og Shabana Kausar: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kvinnestyret i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat, Honoratte Kashale og Bibi Amka: Selvtillit og selvterapi blant afrikanske kvinner, Magne Richardsen: Skeiv Verden og Whyn Lam: Minoritetsspråklig ressursnettverk (MIR).

Omtale:
Migrapolis-NRK
Norsk Kulturråd – Grenselaust nettprosjekt
hallingdølen-22.10.2011
hallingdolen2-22.10.2011
http://www.afghanistan.no/Artikler/1523.html

2012

Hjørdis Kurås completed an advanced level exam in Media and Information Literacy (MIL) and Intercultural Dialogue, UNESCO/Queensland University of Technology, 25.02.2012-31.05.2013. The course has given additional knowledge relevant for working with asylum seekers and refugees in addition to a network of contacts spanning Europe, Asia, Africa and Australia.

During the launch of the guardian handbook a seminar was held at The Norwegian Theater by Vergeforeningen. Video documentaries by participants of CpC-courses were shown.

The CpC project has made an agreement to do a digital participatory storytelling workshop with Hilde Krogh, Chairman of the Guardian Association companion Følgesvennen.

15.04.2012 Hjørdis Kura held talks about the CpC project in Atelier Populaire Oslo, a collaboration between Andrea Lange, Johanna Zwaig, Marius von der Fehr and members of the Palestinian camp in Oslo. Video documentation 2011

There are 10 courses completed with a total of approx. 130 participants in 2011. There are 8 courses held at the Riverside youth center in Oslo, 7 courses with unaccompanied asylum seekers from Hvalstad transit center and a course with asylum seekers at Torshov transit center. In addition, there were a course on Nesbyen reception center, and a course at Atelier Nord with refugees in childrens care center in the district Østensjø. Teachers have been Eirik Botten Nicolaysen, Anders Simonsen, Ina Pillat and Hjørdis Kurås.

in January 2011 Hjørdis Kurås participated a seminar organized by the Guardian Association, www.vergeforeningen.no, which took place at the offices of The Scandinavian Church in Athens, Greece. Kurås lectured about the CpC project (ICT course for EMA applicants) and the documentary project Points of View, which is an extension of the ICT courses. Other lectures during the seminar in Athens:

 • Dublin Convention, practices and consequences of unaccompanied asylum seekers by Hilde Krogh.
 • Asylum Interview situation for EMA applicants by Hilde Liden.
 • Greek Council of Refugees about their work in Greece

The group also undertook case studies:

 • Dublin 3, human trafficking (in light of the Dublin Convention and the issue of crossing borders)
 • The use of CRC in decisions to send children and young adults back to Greece

Video interviews, video and photo documentation was done by Hjørdis Kurås and Eirik B. Nicolaisen mainly in the Afghan camp at the University of Athens, and in the Palestinian and Iranian camp at the Polytechnic University in Athens.

Kurås and Nicolaisen conducted interviews with the “Group of Lawyers for the Rights of Migrants and Refugees”, Spiridonos Trikoupi 21, Exarheia, and had a meeting with the Norwegian Embassy in Athens. They also visited a reception center for EMA applicants in Athens. Documentary on the Athens Conference

2009
in May a workshop was held with asylumseekers at Hvalstad reception center in Atelier Nords projectroom at Kunstnernes Hus. Workshopholders: Bjarne Nilsen, Eivind Lentz og Ebba Moi. CPC participated also with a stand at Norway’s Volunteer Conference “Rally 2009” in October 2009. The conference brought together over 110 representatives from different organizations to exchange experiences. The theme was minority organizations and cooperation across the organizational Norway.

Press (in Norwegian):
Migrapolis-NRK
Norsk Kulturråd – Grenselaust nettprosjekt
hallingdølen-22.10.2011
hallingdolen2-22.10.2011
http://www.afghanistan.no/Artikler/1523.html