Get
News

“Noen kjenner mitt navn” er et samarbeid med Vergeforeningen “Følgesvennen”. Prosjektet gir enslige mindreårige flyktninger mulighet for å formidle hvordan de har det i Norge, og har som mål å fremme sosial inkludering av marginaliserte grupper og gi disse tilgang til den offentlige arena. Vi søker å utvide ressursene utover tradisjonelle geografiske nettverk og inndelinger gjennom e-læring og utveksling av kunnskap for å fremme samarbeid. Dokumentarprosjektet er utarbeidet i relasjon til CpC’s informasjon og kommunikasjonskurs for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Deltakerne oppfordres til å arbeide med personlige opplevelser for å skape en følelsesmessig resonans i fortellingene. Lag av historier krysses for å skape en unik beretning om daglig praksis, og for å gi informasjon om og perspektiver på hva som skjer i samfunnet rundt oss og i verden for øvrig. Kurset holdes i løpet av november i Atelier Nords prosjektrom på Kunstnernes Hus.
“Someone knows my name” is a cooperation with the Guardian Association “Følgesvennen”.
The project gives unaccompanied minors a possibility to impart how their situation is in Norway, and the objective is to encourage social inclusion of marginalized groups and give these access to the public scene. We seek to expand the resources beyond the traditional, geographical networks and divisions through e-learning and exchange of knowledge in order to promote cooperation. The documentary project is elaborated in relation to the CpC’s information and communication courses for unaccompanied minors in Norway. The participants are encouraged to work with personal experiences to create an emotional resonance in the stories. Layers of histories are crossed to create a unique narrative of daily practice, giving information about and perspectives on what is happening in the society around us and elsewhere in the world. Two courses will be held this autumn in Atelier Nord’s project room at Kunstnernes Hus.