Get
News

[:no]Frontiers of Solitude er et samarbeidsprosjekt mellom kunstorganisasjoner i tre europeiske land: Školská 28 (Tsjekkia), Skaftfell (Island) og Atelier Nord (Norge). Prosjektet omfatter et variert aktivitetsprogram, inkludert residency-opphold og workshops i alle deltagerlandene og avslutningsvis en utstilling og et symposium i Praha tidlig i 2016. Frontiers of Solitude er finansiert gjennom EØS-støtteordningen for kulturarv og samtidskunst støttet av Island, Lichenstein og Norge.

Gjennom feltbesøk til et utvalg regioner i Tsjekkia, Island og Norge har prosjektet som målsetning å undersøke hvordan industriell aktivitet forandrer landskapet, ofte med vidtrekkende økologiske og sosiale konsekvenser. Dette perspektivet er tverrfaglig, med fokus på mediekunst. Frontiers of Solitude berører et bredt spekter av ulike praksiser og disipliner, inkludert kunstteori, økologi og miljøvitenskap.

Den norske delen av prosjektet, Living Through the Landscape, omfatter et 10 dager langt feltbesøk/workshop med kunstnere fra de 3 deltakerlandene til Finnmark i september 2015. Hovedfokus for feltbesøket vil være gruveaktivitet i området og konsekvensene den har hatt for det lokale landskapet. Både den nåværende og forrige regjeringen har bevilget midler til kartleggingen av mineralressurser i Norge, som har resultert i opphetede diskusjoner rundt en fornyet interesse for mineralutvinning, spesielt i nord.

Nylig har planer om å tillate deponering av avfall fra gruvedrift i Førdefjorden i Sogn og Fjordane skapt overskrifter i både norsk og internasjonal presse. Andre steder, som i Biedjovággi i Finnmark, kan miljøskader fra dagbrudd-drift fortsatt observeres, 40 år etter nedleggelsen av gruvedriften. Planer om å gjenoppstarte gruvedrift i Biedjovággi som en konsekvens av høye gullpriser, illustrerer det komplekse forholdet mellom utvinningen av mineraler og en globalisert økonomi som tangerer sosiale-, økonomiske- og miljøhensyn.

En lignende debatt har også oppstått i forbindelse med Repparfjorden, også i Finnmark. Avfall fra gruvedrift ble deponert i fjorden tidlig på 1970-tallet, med store skadevirkninger på lokal fiskebestand og således negative konsekvenser for livsgrunnlaget til lokale fiskere. Fornyet interesse i å utvinne kobber i området har startet nye debatter om konsekvensene av å eventuelt igjen deponere avfall i fjorden.

Gruveforetak må holde kostnadene nede for å være konkurransedyktige, og små lokalsamfunn har ofte behov for arbeidsplasser og investering for å styrke den lokale økonomien. På en annen side har gruvedrift ofte resultert i omfattende miljøskader og brudd på rettighetene til urbefolkning. Ved å besøke Finnmark og møte både lokalbefolkning og eksperter søker den norske delen av Frontiers of Solitude å bidra til økt engasjement i sosiale og miljømessige utfordringer som er lokale, men også del av et større, globalisert bilde.

Frontiers of Solitude viderefører Atelier Nords satsning på Nord-Norge og nordområdene, som med videoprogrammet Beyond Horizons.

Deltagerne i Living Through the Landscape er Alena Kotzmannová (CZ), Gunnhild Enger (NO), Iselin Lindstad Hauge (NO), Vladimír Merta (CZ), Elvar Már Kjartansson (IS), Monika Fryčova (IS).

Foto: Svein Lund.

Ytterligere informasjon om de ulike prosjektfasene finnes på http://frontiers-of-solitude.org

EHP-fondy_Logo[:en]Frontiers of Solitude is a collaboration between artists and arts organizations in three European countries: Školská 28 (Czech Republic), Skaftfell (Iceland) and Atelier Nord (Norway). The project encompasses a wide range of activities, including residencies and workshops in each participating country, ending with an exhibition and symposium in Prague in early 2016. Frontiers of Solitude is funded through the EEA grants for Cultural Heritage and Contemporary Arts supported by Iceland, Lichtenstein and Norway.

By observing selected regions in The Czech Republic, Iceland and Norway the project aims to examine how industrial activities transform the landscape, often with far reaching ecological and social consequences. This perspective is interdisciplinary, with a particular emphasis on media art based approaches. Frontiers of Solitude aims to engage with a wide range of practices and disciplines including contemporary art theory, ecology and environmental science.

The Norwegian part of the project will encompass a 10-day expedition/workshop with artists from all three participating countries in the county of Finnmark in Northern Norway in September 2015. The focus of the expedition will be on mining activity in the region and its effect on the local landscape. Both the current and previous Norwegian governments have funded initiatives aimed at surveying mineral deposits and their suitability for mining ventures, resulting in heated debates regarding a renewed interest in the exploitation of minerals, especially in the north.

Recently, plans to allow the waste from a proposed mining operation to be deposited in the Førde fjord in the west of Norway has made headlines in both the Norwegian and international press. Elsewhere, such as in Biedjovággi in Finnmark, the ecological damage from open-pit mining is still felt 40 years after the closure of mining operations. Plans to once again start mining in Biedjovággi as consequence of soaring gold prices highlight the complexity of issues relating to the exploitation of minerals and a globalized economy, covering intersecting social, economic and ecological concerns.

Similar debates have arisen in regard to the Reppar fjord, also in Finnmark. Waste from nearby underground mining was dumped into the fjord in the early 1970s, causing damage to fish stocks, thereby affecting the livelihoods of local fishermen. Renewed interest in mining copper in the area has started new debates on the environmental impact of depositing waste in the fjord.

On one hand, mining companies need to keep costs down to stay competitive, and rural communities are often in dire need of jobs and investment to bolster the local economy. On the other hand, such initiatives have frequently caused extensive environmental damage and infringements of the rights of indigenous populations. By visiting the region and meeting with locals as well as experts, the Norwegian portion of Frontiers of Solitude aims to contribute to a public awareness of environmental and cultural issues that are both local and globalized.

Frontiers of Solitude is an extension of Atelier Nord’s previous engagement with issues related to the north of Norway in the video program Beyond Horizons.

The participants in Living Through the Landscape are Alena Kotzmannová (CZ), Gunnhild Enger (NO), Iselin Lindstad Hauge (NO), Vladimír Merta (CZ), Elvar Már Kjartansson (IS), Monika Fryčova (IS).

Photographer: Svein Lund.

Additional information on the various stages of the project can be found on http://frontiers-of-solitude.org
EHP-fondy_Logo[:]