Get
News

[:no]HC Gilje – Entangled (2018)

Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng Sofienberggt.)
Datoer: 19.01 – 18.02.18
Åpningstider: torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 18 januar 2018 fra kl. 19.

I vision in motion – art of living on a damaged planet viser HC Gilje videoarbeider som undersøker menneskets innvirkning og plass i verden. Plast, havet og skogen erfares fra uvante perspektiver ved hjelp av et mikroskop, et roterende kamera og laserscanningteknikken LIDAR. Hver innretning er modifisert eller spesialbygget med tanke på én bevegelse – vertikal forskyvning, rotasjon og kretsløp.

Nedbrytningstiden til en isoporkopp er rundt 500 år. Småpartikler og fragmenter fra koppen vil spre seg gjennom levende organismer, næringskjeder og havet lenge etter brukeren av koppens livsløp har opphørt. I animasjonen rift 2 (2017) vises over 10 000 stillbilder av plastemballasje sett fra mikroskopnivå i vertikalt flimrende sekvens. Teksturene vitner om den geologiske tidsskalaen som plastmaterialer er en del av – utvunnet fra olje som har blitt til over mange hundre millioner år. Arbeidet ble opprinnelig laget på 35mm Cinemascope film for Vertical Cinema og er sterkt inspirert av de håndmalte og fargerike animasjonsfilmene til Len Lye fra 1930-tallet. Med lydspor av Justin Bennett.

Barents (mare incognitum) (2015) er en sakte roterende og uforstyrret utsikt over Barentshavet like ved havgrensen mellom Norge og Russland. I 2015 flyttet Norge grensen for den arktiske havisen lenger nord og åpnet dermed opp for oljeleting i dette havlandskapet. Misforholdet mellom Barentshavet som et sammenhengende økosystem og menneskedefinerte grenser problematiseres. I likhet med plastpartikler opererer havet på en annen tidsskala enn mennesket – havet har vært der lenge før oljeletingen begynte og vil fortsette å være der når utvinningen av olje opphører.

Rift og Barents (mare incognitum) er bestillingsverk for det kunstneriske forskningsprosjektet Dark Ecology.

I Entangled  (2018) har Gilje brukt laserscanningsteknikken LIDAR til å skape en lysavstøpning av seg selv i skogsomgivelser – et frosset øyeblikk som kretses rundt av et virtuelt kamera.  De hvite punktene som utgjør omrisset er omsvøpt av endeløst svart. Perspektivet er ubundet av begrensningene til kroppen, øyet eller et fysisk kamera og minner om at mennesket til en hver tid kun sanser et lite utsnitt av verden.

vision in motion – art of living on a damaged planet går i kritisk dialog med hvordan mennesket har endret og delt inn planeten ved å undersøke varigheter og skalaer som ikke er direkte tilgjengelige for sanseapparatet vårt.

HC Gilje arbeider med installasjon, performance og eksperimentell video. Over en tiårsperiode har Gilje utforsket hvordan flyktige medier – lyd, projeksjoner, lys og bevegelse – kan forandre og aktivisere et rom. Nylige soloutstillinger inkluderer Rake Visningsrom (2016), Kristiansand Kunsthall (2016) og Woodstreet Galleries i Pittsburgh (2015 og 2012). Gilje har lang fartstid på den internasjonale festivalscenen – arbeidene hans er blant annet vist ved Lofoten International Art Festival (2013) og Sonic Acts i Amsterdam (2010, 2013 og 2017). Han har deltatt i Dark Ecology i grenseområdet mellom Norge og Russland (2014-2016) i tillegg til en rekke gruppeutstillinger ved blant andre ZKM i Karlsruhe (2013) og Museet for Samtidskunst i Roskilde (2008 og 2010).

I 2017 ga Gilje ut boka Conversations with spaces på forlaget uten tittel.

Utstillingen er del av Klimafestivalen § 112, som arrangeres 17.-28. januar 2018.

http://www.ateliernord.no
http://www.hcgilje.com/

[su_slider source=”media: 16464,16465,16466,16467,16468,16469,16470,16471,16472,16473,16474,16475,16476,16477,16478″ link=”lightbox” height=”360″ title=”no”][:en]HC Gilje – Entangled (2018)

Location: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggt.)
Dates: 19.01 – 18.02.18
Opening hours: Thursday and Friday 3 – 6 PM, Saturday and Sunday 1 – 6 PM.

Please join us for the opening reception on Thursday 18th of January, 7 PM.

In vision in motion – art of living on a damaged planet HC Gilje shows a series of videos that explore humans effect and place in the world. Plastic, the ocean and the forest are approached from unconventional perspectives with the help of a microscope, a rotating camera and the laser scanning technique LIDAR. Each tool has been modified or custom built with a singular motion in mind – verticality, rotation and orbit.

It takes a Styrofoam cup around 500 years to biodegrade. Particles and fragments from the cup will spread through living organisms, food chains and the ocean long after the user of the cup has ceased living. In the animation rift 2 (2017) over 10 000 stills of plastic are shown from a microscope perspective in vertically flickering sequence. The textures are indicative of the geological timescale that plastics are part of – refined from oil that came into being over several hundred million years. The piece was originally made on 35mm Cinemascope and takes inspiration from the hand painted and colourful animation films that Len Lye made in the 1930s. With a soundtrack by Justin Bennett.

Barents (mare incognitum) (2015) is a slowly rotating and undisturbed view of the Barents Sea recorded close to the oceanic border between Norway and Russia. In 2015 Norway moved the Arctic sea ice border further north, thereby allowing for oil exploration in the region. The disconnect between the Barents Sea as a coherent ecosystem and man-made borders is problematized. Like plastics the ocean operates on a different time scale than humans – the ocean was around long before oil exploration began and will still be there long after such practices have ended.

Rift and Barents (mare incognitum) were commissioned by the artistic research project Dark Ecology.

In Entagled (2018) Gilje has used the laser scanning technique LIDAR to create a cast of himself in the forest – a frozen moment orbited by a virtual camera. The white dots which outline the figure and terrain are enveloped in endless black. The perspective is unbound by the body, the eye or a physical camera, reminding us that humans can only directly sense a small part of the world at any given moment.

vision in motion – art of living on a damaged planet is a critical exploration of how humans have changed and partitioned the planet, through durations and scales that aren’t directly available to our sensory apparatus.

HC Gilje works with installation, performance and experimental video. Over the last ten years Gilje has explored how ephemeral media – sound, projections, light and movement – can change and activate a room. Recent solo shows include Rake Visningsrom (2016), Kristiansand Kunsthall (2016) and Woodstreet Galleries in Pittsburgh (2015 and 2012). Gilje is a long-time participant in the international festival scene – his work has been shown during Lofoten International Art Festival (2013) and Sonic Acts in Amsterdam (2010, 2013 and 2017). He has participated in Dark Ecology which took place on both sides of the border between Norway and Russia (2014-2016) as well as a large number of group shows including shows at ZKM i Karlsruhe (2013) and The Museum of Contemporary Art in Roskilde (2008 and 2010).

In 2017  Gilje published the book Conversations with spaces with publishing house uten tittel.
http://www.hcgilje.com/

[su_slider source=”media: 16464,16465,16466,16467,16468,16469,16470,16471,16472,16473,16474,16475,16476,16477,16478″ link=”lightbox” height=”360″ title=”no”][:]