Get
News

[:no]

Helene Sommer – Igjen, gjennom hjertet

Dato: 23.11. – 06.01.19
Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata).
å
pningstider: Torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.

«…du ser og du opplever ting, også sier du nå vil jeg frita meg selv fra å huske dette, så knipser du et bilde» – Steinar

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 22.11.18, 19:00.

Filmen begynner hver hel og halve time under ordinære åpningstider.

Igjen, gjennom hjertet er en to-kanals videoinstallasjon av Helene Sommer basert på et omfattende arkiv med film, video og fotografier som stammer fra grandonkelen hennes, Steinar (1922 – 2018).

Steinar begynte å fotografere og filme regelmessig på 1940-tallet, en rutine han holdt vedlike gjennom mesteparten av voksenlivet. I løpet av de siste ti årene har Sommer katalogisert og digitalisert deler av det omfattende opptaksmaterialet til Steinar (16mm, 8mm, super 8, VHS, Hi8, SD, HD). Arkivet dokumenterer både hverdagen til Steinar og viktige livshendelser – alt fra at han henter avisen, kjører bil, ferier, arbeidsplassen, huset han bor i, familie, besøk og spaserturer.

Opptakene til Steinar suppleres av samtaler mellom Steinar og Helene som belyser sentrale hendelser fra Steinars liv. Samtalene lar i midlertid ikke den biografiske innfallsvinkelen bli stående alene. Igjen, gjennom hjertet er en film om impulsen til å dokumentere – hvor den stammer fra og hva som driver den fram. For Steinar har det å filme vært en refleksiv og automatisk handling. Han forteller Helene at han ikke føler seg påkledd uten kamera. Kameraet har vært en svært viktig følgesvenn for Steinar gjennom mesteparten av livet.

Film- og videoopptak gir anledningen til å lagre et øyeblikk og erfare det på nytt. Beveglige bilder – i motsetning til for eksempel skriftspråk eller hukommelsen – registrerer hver eneste håndbevegelse, hver muskelbevegelse i et ansiktsuttrykk og hvert blad som har falt på bakken med mekanisk presisjon, enten slike detaljer er å regne som betydningsfulle eller ikke. Steinars hang til å dokumentere hverdagen følger på mange måter den samme iboende logikken. Arkivmaterialet beror på at han har filmet så mye som mulig, uten å være selektiv når det gjelder hvor og når han har filmet. Det Steinar har sett og erfart, har kameraet ofte registrert.

Helene Sommer er en kunstner som bor og jobber i Oslo. Hun jobber i hovedsak med video, installasjon, tekst og collage, ofte med arkivmateriale og historiefortellingens mekanismer som utgangspunkt. Arbeidene til Sommer er blant annet vist ved Kunstnernes hus, Oslo; Fotografisk Center, København; Fotogalleriet, Oslo; Vigeland museet, Oslo; og Oslo Kunstforening. Filmene til Sommer er vist ved en rekke filmfestivaler i Norge og i utlandet.

Igjen, gjennom hjertet er produsert med støtte fra Kulturrådet, Fritt Ord og Norsk Fotografisk Fond.

 

[su_slider source=”media: 17044,17045,17046,17047,17048,17049,17050″ link=”image” width=”800″ height=”460″ title=”no”][:en]Helene Sommer – Igjen, gjennom hjertet

Dates: 23.11. – 06.01.19
Location: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggata).
Opening hoursThursday and Friday 15-18, Saturday and Sunday 13-18.

«…You see and experience things, and then you say to yourself that you’d like to be excused from remembering, so you capture an image» – Steinar

Please join us for the exhibition opening on Thursday 22.11.18, 7 PM.

The film starts every hour and every half-hour during opening hours.

Again, through the Heart is a dual channel video installation by Helene Sommer, based on an extensive archive of moving images and photographs by her great-uncle, Steinar (1922 – 2018). 

Steinar began filming and photographing regularly in the 1940s, a habit he maintained for most of his adult life. Over the last ten years Sommer has cataloged and digitalized part of Steinars extensive personal archive (16mm, 8mm, super 8, VHS, SD, HD). The archive documents Steinar’s everyday life and important life-events – including fetching the newspaper, driving his car, holidays, work, his house, family, visitors and walks.  

Steinar’s images are complimented by conversations between Steinar and Helene, giving insight into Steinar’s life. However, the conversations are not exclusively biographical. Again, through the Heart is also about the drive to record and document – how and why it occurs. For Steinar, recording has been an automatic, almost reflexive action. His camera was an important companion throughout most of his life.

Film- and video recording make it possible to store a moment in time and reexperience it on a later occasion. Moving images – in contrast to written language or our memories – register every gesture, every tensing muscle in a facial expression and every fallen leaf with mechanical precision, regardless of whether such details are regarded as significant or not. Steinar’s need to document follows a similar logic. His archive is based on recording as frequently as possible, rather than being selective about when and where. Most of what Steinar has seen and experienced, has also been recorded by his camera.

Helene Sommer is an artist living and working in Oslo. She mainly works with video, installation, text and collage, often with archival material and the mechanisms of storytelling as her point of departure. Sommer’s work has been show at institutions such as Kunstnernes hus, Oslo; Fotografisk Center, Copehagen; Fotogalleriet, Oslo; The Vigeland Museum, Oslo; and Oslo Kunstforening. Her films have been show in numerous festivals in Norway and abroad.

Again, Through the Heart is supported by Arts Council Norway, Fritt Ord and The Norwegian Photographers Found.

[su_slider source=”media: 17044,17045,17046,17047,17048,17049,17050″ link=”image” width=”800″ height=”460″ title=”no”][:]