Get
News

I løpet av våren 2015 vil Green Artists.no avholde en foredragrekke på Atelier Nord ANX.

Det første foredraget har tittelen Kunst og økologi og vil finne sted på Atelier Nord ANX onsdag 28.01.15 kl. 19. Med foredraget ønsker Green Artists.no å rette søkelyset på noen aktører som arbeider med miljø og økologi som sitt overordnede tema.

Jordens økologiske krise fyller spaltemeter på spaltemeter i mediene. Forfattere, arkitekter, designere og ingeniører har forlengst kastet seg på den grønne bølgen. Hvordan ser dette engasjementet ut i det visuelle kunstfeltet? Finnes det en egen genre som kan kalles øko-kunst, som vi nå ser en bølge av i øko-skjønnlitteratur og film?

Det eksistensielle alvoret klimakrisen forespeiler er noe flere og flere kunstnere griper tak i, uten å nødvendigvis kalle seg “økokunstner.” Feltet er stort og mangefasettert. I de siste årene har vi sett at mange jobber med prosjekter og utstillinger som relaterer seg til miljø og økologi. Kunstneriske uttrykksformer som anvendes er ofte tverrfaglige og genreoverskridende, der kunnskapsformidling er viktig. Ofte anvendes ulike former for dokumentasjon. Samarbeid med forskere forekommer i flere prosjekter. Land-art, installasjonskunst, relasjonelle prosjekter, materialbasert kunst, foto og videokunst er fremtredende og uttrykkene varierer mellom poetisk dvelende til politisk aktivisme.

Green Artists.no ble opprettet av en rekke billedkunstnere som på ulike måter er opptatt av etisk forvaltning av naturressurser. Tanken med Green Artists.no er at medlemmene og ulike samarbeidspartnere skal fylle prosjektet med innhold. Grenn Artists.no ønsker å være en åpen plattform for nettverk, samarbeid og kunnskapsutveksling innenfor feltet. Green Artists.no will hold a series of lectures at Atelier Nord ANX this spring.

In the first of three lectures, titled Art and Ecology Green Artists.no wish to direct attention towards artists that focus on the environment and ecological issues in their work. The lecture will take place on Wednesday the 28th of January 7PM at Atelier Nord ANX.

The worldwide ecological crisis fills column after column in the media. Writers, architects, designers and engineers have long since joined green initiatives. What does this engagement look like in the visual arts? Is eco-art a new genre within the field, in the same way that we are seeing a wave of ecologically conscious literature and film?

The existential issues at play in the climate crisis is something that more and more artists are engaging in, without necessarily calling themselves “eco-artists” and the field is large and diverse. In the last few years we’ve observed that many artists are working on projects and exhibitions relating to the environment and ecology. The artistic strategies that are applied are often interdisciplinary, and often require a significant transfer of knowledge. Often these works are realized using different forms of documentation and collaborations with scientists are commonplace. Land art, installation art, relational projects, material based art, photography and video are just some of the forms used in such projects, which can vary from poetically contemplative to political activism.

Green Artists.no was founded by a group of visual artists concerned with the ethical governance of natural ressources. The idea behind Green Artists.no is that members and various collaborators will fill the project with content. Green Artists.no is an open platform for networking, collaboration and the exchange of knowledge within the field of visual arts.

The lecture will be held in Norwegian.