Get
NewsInstallasjonen Proxy av Andy Gracie består av et par nesten identiske roboter kalt «Essence» og «Possibility». Robotene er laget for å kunne gjennomføre grunnleggende oppgaver knyttet til å lete etter bjørnedyr og nematoder i mose og jordprøver. Bjørnedyr og nematoder er to av de viktigste organismene i vår tids romfart- og astrobiologiske forskning. Essence og Possibility ligner både i form og formålssammenheng på robotene «Spirit» og «Opportunity», som har gjennomsøkt Mars’ overflate siden januar 2004 og tatt prøver av planetens røde overflate.

I Proxy er rollefordelingen mellom menneske og robot snudd på hodet. Vanligvis er det mennesker som sender roboter til fjerne, farlige, utilgjengelige, og ugjestmilde steder. I Proxy er det i stedet kunstneren som reiser til slike områder for å samle prøver som robotene kan utforske i galleriets «trygge» omgivelser. Hver gang Proxy stilles ut, er prøvene som undersøkes samlet av kunstneren fra et øde og ugjestmildt geografisk område relatert til utstillingsstedet.

Andy Gracies arbeider utforsker informasjonssystemer i levende organismer og økosystemer og hvordan tilgang til disse informasjonssystemene kan muliggjøres ved hjelp av teknologi. Gracie er interessert i organismer som dataprosesseringssystemer både i søken etter mening og i utforskingen av hvordan robotiske enheter kan bli en integrert del av et levende nettverk. Denne interessen inkluderer undersøkelser av hvordan organiske og ikke-organiske systemer kan knyttes sammen gjennom ulike kanaler, hvor kommunikasjon og nærvær realiseres gjennom handling.

The installation Proxy by Andy Gracie features a pair of almost identical robotic devices (named ‘Essence’ and ‘Possibility’) which have been designed to carry out the basic tasks involved in hunting for tardigrades and nematodes in samples of moss, lichen and earth. Tardigrades and nematodes are two of the most important organisms in current space flight and astrobiological research. Essence and Possibility owe much of their aesthetic and their purpose to the twin Mars rovers ‘Spirit’ and ‘Opportunity’ which have been roaming and experimenting upon the surface of the red planet since January 2004.

In Proxy we see a reversal in the normal relationships and assumed roles between humans and robots. Normally, humans send robots to dangerous, inaccessible or inhospitable places. Here its the artist that has undertaken excursions to mountainous regions for the purpose of collecting samples, which the robots can investigate in the ‘safe’ environment of the gallery space. On each occasion that PROXY is exhibited a new sample collecting expedition is made in a geographical region related to the exhibition venue.

Andy Gracie’s work is concerned with information systems contained within living organisms and ecosystems and how they may be accessed and processed through the use of technology. He is interested in using organisms as data processing systems in an effort to extract meaning and to examine how forms of robotic entity can become immersed in living networks. This interest extends to examining how organic and inorganic systems can be wired together through various channels, where communication and presence are realised by agency.