Get
News

[:no][su_row]
[su_column size=”3/5″]

[su_slider source=”media: 16141,16140,16139,16138,16137,16136,16135,16064,16014″ link=”lightbox” height=”360″ title=”no”]

Gruppeutstilling med Richard Alexandersson, Pete Fleming og Jessica MacMillan.

Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggt.)
Dato: 02.06. – 25.06.17
Åpningstider: torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 01.06.17, kl.19.

Teknologi kan ha både praktisk og eksistensiell betydning. På den ene siden kan teknologi fornye kroppen, sanseapparatet og kunnskapen vår. Alternativt, kan teknologi simpelthen være en vare som lover mye, men som gjør lite. Richard Alexandersson, Pete Fleming og Jessica MacMillan har en felles interesse i skjæringspunktet hvor tekniske innretninger sammenfaller med kroppen.

«Here and Not» undersøker innvirkningen av mediering på erfaringen, på orientering i virtuelt og fysisk rom og på tid. Utstillingen krysser vitenskapelige fakta med imaginære verdener og berører de optiske systemene som former slike persepsjoner.

Richard Alexandersson arbeider med videoinstallasjoner som omfatter 3D-animasjon, tekst og lyd. I verkene hans blandes nostalgi med forestillinger om fremtiden, slik at sublime opplevelser avbalanser hverdagens forutsigbarhet.

Pete Flemings praksis omfatter fotografi, video og installasjon. Han tilnærmer seg digital bildeproduksjon fra et materialistisk perspektiv, i dialog med kabler, optikk og prosesser som overlapper virtuelle og fysiske rom.

Jessica MacMillans multidisiplinære tilnærming til skulptur illustrer astronomiens begreper i relasjon til hverdagslivet på jorden. Geofysisk orientering og vitenskapelige instrumenter er gjentagende i arbeidene hennes, gjerne som kontekstuelle koblinger mellom gallerirommet og kosmos.

«Here and Not» ble valgt av en jury som del av Atelier Nords nyetablerte open-call ordning. Det var i alt 62 søknader.

[/su_column]
[su_column size=”2/5″]

 

 

 

Pete Fleming, getting pulled in while being thrown out, old traps disperse through new forms (2017)

 

Pete Fleming, getting pulled in while being thrown out, old traps disperse through new forms (2017)

 

[/su_column]
[/su_row][:en][su_row]
[su_column size=”3/5″]

[su_slider source=”media: 16141,16140,16139,16138,16137,16136,16135,16064,16014″ link=”lightbox” height=”360″ title=”no”]

Group show with Richard Alexandersson, Pete Fleming and Jessica MacMillan.

Location: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggt.)
Dates: 02.06. – 25.06.17
Opening Hours: Thursday and Friday 15-18, Saturday and Sunday 13-18.

Please join us for the opening reception Thursday 1st of June, 7 PM.

Technology can be both a practical and existential consideration. On the one hand, technology can refine our bodies, sensory apparatus and knowledge. Alternatively, it could simply be a commodity that promises much but does little. Richard Alexandersson, Pete Fleming and Jessica MacMillan share a common interest in the point where the limitations of technical objects converge with the body.

«Here and Not» explores how mediation affects our experience, our orientation in virtual and physical space and the navigation of time. The exhibition traverses scientific fact and imaginary worlds, as well as the optical systems that shape such perceptions.

Richard Alexandersson works with video installations incorporating digital 3D-animation, text, and sound. In his work, nostalgia mixes with futurism, balancing the sublime with the mundane features of everyday life.

Pete Fleming utilises photography, video, and immersive installation. He approaches digital image-making from a materialist perspective, engaging with cables, optics, and processes that move between virtual and physical space.

Jessica MacMillan’s multidisciplinary approach to sculpture and installation illustrates concepts within astronomy and their relationship to daily life. Geophysical orientation and scientific instruments are reoccurring in her work, allowing for contextual links between the gallery space and the cosmos.

«Here and Not» was selected by a jury from 62 applications, as part of Atelier Nord’s first annual open call.

[/su_column]
[su_column size=”2/5″]

Pete Fleming, getting pulled in while being thrown out, old traps disperse through new forms (2017)

Pete Fleming, getting pulled in while being thrown out, old traps disperse through new forms (2017)

 

[/su_column]
[/su_row][:]