Get
News

Ståle Stenslie
lydinstallasjon

Atelier Nord ANX
Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo (inng. fra Sofienberggt.)
03.10.14-19.10.14

Velkommen til åpning torsdag 02.10.14 kl. 19-21

Atelier Nord er stolt av å presentere Ståle Stenslies lydinstallasjon Voice Catcher på Atelier Nord ANX. Installasjonen består av 25 høyttalere og en interaktiv gullsfære som endrer lydbildet ved berøring. Den holofoniske lyden skaper et erfaringsrom bestående av 77 ulike monologer som overlapper og forandres i takt med besøkendes bevegelser. De mange monologene representerer et mangfold av reaksjoner på egen bortgang: her finnes både moralprekener, etiske overskridelser, rasjonelle refleksjoner så vel som emosjonelle reaksjoner, gruppetenking og individualitet; det hele sammenfattet som et monument over det mangfold og de sterke kreftene som river og sliter i oss i kampen om å bygge et samfunn – en uforutsigbar dialog i konstant endring.

Ved å benytte seg av interaktiv lyd for å skape et direkte erfaringsrom rører Voice Catcher ved viktige momenter i lydopptakets historie. Den tyske medieteoretikeren Friedrich A. Kittler påpekte at fonografen, ved å være den første oppfinnelsen som muliggjorde avspilling og opptak av lyd, var det første mediet som frigjorde seg fra transkripsjon og fortolkning av meningsinnhold og dermed kunne gi en direkte erfaring av en ytring, ettersom skriftlige nedtegnelser naturlig nok alltid er selektive. Thomas Alva Edison, fonografens oppfinner, forstod tidlig at opptak og avspilling innebar en rekke kommersielle muligheter. Blant de han trakk frem i sitt essay fra 1881 The Perfected Phonograph, var muligheten til å bevare stemmen og ytringene til enkeltindivider etter deres bortgang – en langt mer direkte tilgang enn den som til da hadde vært mulig gjennom skriftspråk.

Voice Catcher er et eksempel på hvordan teknologi kan tilføre nye fysiske muligheter til kunstneriske utrykk. Resultatet er en kunst som gir direkte kroppslige og emosjonelle erfaringer.

Ståle Stenslie er Professor i Art and Technology ved Aalborg universitet. Han har forelest og stilt ut ved en rekke viktige internasjonale arrangementer (ISEA, DEAF, Ars Electronica, SIGGRAPH). Stenslie representerte Norge under den femte Istanbul-biennalen og er en foregangsfigur på den elektroniske kunstscenen både i Norge og internasjonalt.

Utviklingen av Voice Catcher er støttet av Norsk Kulturråd og Notam.

Ståle Stenslie
Audio installation

Atelier Nord ANX
Olaf Ryes pl. 2, 0552 Oslo (entrance from Sofienberggt.)
03.10.14-19.10.14

Welcome to the exhibition opening Thursday October 2nd 7-9 p.m.

Atelier Nord is proud to present Ståle Stenslie’s audio installation Voice Catcher at Atelier Nord ANX. The installation consists of 25 speakers and an interactive golden sphere capable of changing the soundscape when touched. The holophonic sound creates a field of experience involving 77 different monologues that overlap and change with visitor’s movements. The many monologues represent a variety of reactions to one’s own demise: there are moral sermons, ethical violations, rational reflections as well as emotional reactions, group thinking and individuality; the sum of which is conceived of as a monument over diversity and the forces that rip and tear at us in the battle for building a society – an unpredictable dialog in constant change.

By using interactive sound to create a direct field of experience Voice Catcher touches on fundamental developments in the history of audio recording. The German media theorist Friedrich A. Kittler pointed out that the phonograph, by being the first invention that allowed the recording and playback of sound, was the first media that freed itself from transcription and interpretation of meaning, giving a direct experience of an utterance – written accounts of course always being selective by nature. Thomas Alva Edison, the inventor of the phonograph, quickly understood that recording and playback involved a variety of new commercial opportunities. Among the opportunities posited by Edison in his 1881 essay The Perfected Phonograph was the possibility of preserving the voices and utterances of individuals that had past away – a much more direct form of access than what until then had been possible through writing.

Voice Catcher is an example of how technology can add new physical possibilities to artistic expressions, resulting in art that allows direct access to bodily and emotional experiences.

Ståle Stenslie is Professor of Art and Technology at Aalborg University. He has lectured and exhibited extensively at a number of international events (ISEA, DEAF, Ars Electronica, SIGGRAPH). Stenslie represented Norway during the fifth Istanbul Biennale and is a central figure in the electronic arts scene both in Norway and internationally.

The developement of Voice Catcher is supported by Arts Council Norway and Notam.