Get
News

[:no]Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng. Sofienberggt.)
Tidspunkt: 21.10 – 20.11.16.  Tors-fre 15-18, lør-søn 13-18.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 20.10 kl. 19.

Steina (f. 1940, Reykjavík) og Woody Vasulka (f. 1937, Brno) er sentrale foregangsskikkelser i videokunstens historie. De var blant de første kunstnerne som interesserte seg for video på slutten av 1960-tallet, da det første kommersielle videokameraet (Sony Portapak) ble tilgjengelig. Produksjonen deres – sammen og individuelt – spenner analoge- og digitale undersøkelser av videosignalets materialitet, maskinoptiske installasjoner og performancearbeider.

På 1970-tallet begynte Steina og Woody Vasulka å undersøke de generative og formale egenskapene til videomediet. Elektroniske verktøy som videosynthesizere og videosequencere gjorde det mulig å manipulere selve videosignalet og skape bilder uten ikonisk relasjon til omverden. Denne svært tekniske tilnærmingen til billedproduksjon stod i kontrast til arbeider hvor kunstnere vendte kameraet mot seg selv, for så å observere seg selv i sanntid på en monitor, eller arbeider som benyttet et vokabular hentet fra film eller TV. For Steina og Woody Vasulka var det videosignalets materialitet som stod i sentrum, som et felt som åpnet opp for nye refleksjoner rundt tid, rom og sanseapparatet.

Interessen for videosignalet førte til at Steina og Woody Vasulka deltok i utviklingen av produksjonsverktøy som åpnet for stadig mer avanserte teknikker. De utviklet The George Brown Field/Frame Video Sequencer, også kjent som The Field Flip/Flop Switcher, sammen med George Brown i 1972. Sequenceren benyttes i verket Noisefields (1974), hvor et kamera har blitt rettet mot en sirkelform, og videostøy keyes på sirkelen. Sequenceren blir så brukt til å veksle mellom invertert- og ikke-invertert billedmodus ved hvert enkeltbilde, slik at det oppstår en flicker-effekt.

I et tidlig arbeid, Decay II (1970), undersøktes de fysiske egenskapene til videobåndet i relasjon til videosignalet. Et lydsignal ble brukt til å generere former, før videotapen ble manipulert manuelt gjennom gjenopptak (rerecording) av båndet gjentatte ganger slik at bildet ble brutt ned.

Woody Vasulka interesserte seg også for relasjonen mellom videomediet og kollektivt minne. I verket Art of Memory (1987) benyttet han seg av datidens mest avanserte digitale teknikker for å skape et komposittlandskap hvor arkivbilder av monumentale, tragiske hendelser fra det 20. århundret passerer i skulpturelle konfigurasjoner. Politiske og menneskelige tragedier som bruken av atombomben og den spanske borgerkrigen kan leses i relasjon til medieteknologi – som del av krigsmaskineriet, men også som materiell støtte til historiens utfoldelse i et hvert passerende øyeblikk.

Steina og Woody Vasulka grunnla The Kitchen i New York i 1971, som fortsetter å være et viktig senter for den medieeksperimentelle kunstscenen. De underviste ved Department of Media Studies, State University of New York i en årrekke, samtidig som blant andre Hollis Frampton, Tony Conrad og Paul Sharits. Arbeidene deres har blant annet blitt vist på MoMA i New York, San Francisco Museum of Modern Art og Center for Art and Media i Karlsruhe.

Med IT’S ALL ABOUT THE SIGNAL ønsker Atelier Nord å belyse den tekniske eksperimenteringsviljen og store variasjonen i Steina og Woody Vasulkas bidrag til den signalfokuserte videotradisjonen. Arbeidene i utstillingen er supplert av en rekke intervjuer og samtaler med Woody og Steina fra 1980-tallet, som gir et unikt innblikk i deres tilnærming til videomediet.

IT’S ALL ABOUT THE SIGNAL er utviklet i samarbeid med Kristín Scheving ved The Vasulka Chamber og National Gallery of Iceland med støtte fra Kulturrådet.[:en]Location: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggt.)
Dates: 21.10 – 20.11.16. Thursday and Friday 3-6PM, Saturday and Sunday 1-6PM.

Exhibition opening on Thursday 20th of October, 7PM.

Steina (b. 1940, Reykjavík) and Woody Vasulka (b. 1937, Brno) are central figures in the history of video art. They were among the first artists to show interest in the medium in the late 1960s, when the first commercial video camera (Sony Portapak) became available. Their body of work – together and individually – spans analogue and digital investigations of the materiality of the video signal, optical machine installations and performance.

In the 1970s Steina and Woody Vasulka began investigating the generative and formal properties of the video medium. Electronic tools like video synthesizers and video sequencers made it possible to manipulate the video signal itself, creating images without an iconic relation to the outside world. This highly technical approach to image production stood in stark contrast to work where artists pointed the camera towards themselves, observing themselves in real-time on a monitor, or made use of the vocabulary of TV or cinema. For Steina and Woody Vasulka the materiality of the video signal itself was central, as a field of inquiry which allowed for work that reflected on time, space and the sensory apparatus.

The Vasulka’s interest in the video signal led them to participate in the development of new tools that allowed for increasingly more advanced techniques. They developed  The George Brown Field/Frame Video Sequencer, also known as The Field Flip/Flop Switcher, together with George Brown in 1972. This sequencer was used to produce Noisefields (1974), where a camera was pointed at a circular form, before video noise was keyed onto the circle. The sequencer is then used to switch between inverted and non-inverted display mode with each passing frame, so that a flicker-effect occurs.

In an early work, Decay II (1970), the Vasulkas explored the physical properties of the videotape in relation to the signal. The audio signal was used to generate forms and the tape was subsequently manually manipulated and re-recorded several times, causing the image to decay.

Woody Vasulka was also interested in the relationship between video and collective memory. In Art of Memory (1987) he made use of the most advanced digital techniques of the time to create a composite landscape where tragic, monumental events from the 20th century pass by in sculptural configurations. Political and and human tragedies like the use of the nuclear bomb or the Spanish civil war can be read in relation to media technology – media as part of the machinery of war, but also the material support that allows history to unfold in every passing moment.

Steina and Woody Vasulka founded The Kitchen in New York in 1971, which continues to be an important centre for the media-based art scene. They taught at The Department of Media Studies, State University of New York concurrently with Hollis Frampton, Tony Conrad and Paul Sharits among others. Their work has been shown blitt at MoMA in New York, San Francisco Museum of Modern Art and Center for Art and Media i Karlsruhe.

With IT’S ALL ABOUT THE SIGNAL Atelier Nord aims to shed light on the technical diversity and wide-ranging will to experiment that characterises Steina and Woody’s contribution to the signal-focused tradition within video. The exhibition includes several interviews and conversations with Steina and Woody from the 1980s, that give an unique look at their approach to the video medium.

IT’S ALL ABOUT THE SIGNAL is developed in collaboration with Kristín Scheving at The Vasulka Chamber and National Gallery of Iceland, with support from Arts Council Norway.[:]