Get
News

[:no]Tidspunkt: 11.09. – 11.10.15
Åpningstider: Åpent hver dag 13-18 under Ultima (11.09.–19.09), åpent torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18 i resten av utstillingsperioden.

Velkommen til åpning fredag 11.09.15 kl. 16.

Atelier Nord har gleden av å presentere Terry Fox’ lydinstallasjon The Labyrinth Scored for 11 Different Cats (1977) sammen med videoarbeidet INCISION (San Francisco, 1973) på Atelier Nord ANX under årets Ultima festival. Utstillingen er kuratert av Carsten Seiffarth og tilrettelagt av Marita Loosen-Fox.

Mellom 1972 og 1978 arbeidet Terry Fox med verk som på ulikt vis var prosessuelt tilknyttet den metaforiske symbolbruken i labyrinten på gulvet i katedralen i Chartres som består av 11 konsentriske sirkler, 34 vendinger og 552 trinn. Den numeriske og geometriske strukturen i steinmosaikken ble inspirasjonskilden for mange av kunstverkene hans, deriblant hans eneste komposisjon for lydbånd: The Labyrinth Scored for 11 Different Cats (1977). Utgangspunktet for verket, idéen om at purringen til katter kunne minne om lyden av skritt i labyrinten, dukket opp under et besøk på atelieret til en kollega, hvor det bodde en katt som alltid malte når den satt seg i fanget til Fox.

For å realisere verket måtte Fox ha tak i 11 katter som malte usedvanlig høylytt, én for hver av sirklene i labyrinten i Chartres. Han rykket inn en annonse i en avis i San Fransisco, men fikk bare gjort opptak av fem katter som malte høyt nok: Tom, Bugaloo, Puffin, Ernest og Samantha. Da Fox dro til studioet Z.B.S. New York i Upstate New York for å lage en mix og selve lydbåndet oppdaget han at studioet hadde flere katter som alle malte som gale: Paddy, Miriam, Furgeson, Spot og Arthur. Dermed hadde han 11 katter, medregnet katten fra kollegaen sitt atelier.

Bruken av lyden fra de 11 kattene som representasjon av de 11 sirklene og Fox’ tanke om at 10 sekunder med purring representerer hver av de 34 vendingene, gjør at prosessen bak verket kan tolkes som en metodikk som forsøker rekonstruere bevegelse i et arkitektonisk rom, hvor hver lydsekvens nødvendigvis representerer en gitt posisjon i labyrinten. Når midten av labyrinten er nådd, hører man malingen til alle 11 katter samtidig. Fox sammenlignet labyrinten med et instrument – ikke bare en gjenstand som skaper lyd, men som et verktøy som kan skape erfaringer og endrer sinntilstander. For Fox var lyd en langt mer universell kommunikasjonsform enn språk.

I INCISION (San Francisco, 1973, kamera: Terry Fox / lyd: Terry Fox, Tom Marioni) er banen fra labyrinten in Chartres skåret inn i en gipsplate med en diameter på 15cm som følges av et Portapak-kamera med et påmontert plast-forstørrelsesglass, akkompagnert av to hjemmelagde instrumenter.

Terry Fox (1943 – 2008) var en foregangsskikkelse innen flere innovative og eksperimentelle praksiser som gjorde seg gjeldende på den amerikanske kunstscenen på 1960- og 70-tallet, inkludert konseptkunst, performance, video- og lydkunst. I tillegg til katedralen i Chartres, tok Fox ofte utgangspunkt egen kropp i arbeidene sine. Fox deltok ved en rekke viktige, internasjonale utstillinger deriblant Dokumenta 5, 6 og 8 og Venezia biennalen i 1984. Han gjennomførte flere samarbeidsprosjekter med andre innflytelsesrike kunstnere som Joseph Beuys, Vito Acconci, Dennis Oppenheim og Bill Viola. [:en]Period: 11.09. – 11.10.15
Opening hours: Open every day from 13-18 during Ultima (11.09.–19.09). Open Thursday and Friday from 15-18 and Saturday and Sunday 13-18 for the remainder of the exhibition.

Welcome to the exhibition opening Friday 11th of September at 4PM.

Atelier Nord is pleased to present Terry Fox’s audio installation The Labyrinth Scored for 11 Different Cats (1977) along with his video work INCISION (San Francisco, 1973) at Atelier Nord ANX during this year’s Ultima Festival. The exhibition is curated by Carsten Seiffarth and facilitated by Marita Loosen-Fox.

Between 1972 and 1978 Terry Fox created works that where methodologically linked to the metaphorical use of symbols in the labyrinth on the floor of the cathedral in Chartres, which is composed of 11 concentric circles, 34 turns and 552 steps. The numerical and geometric structure of the stone mosaic became the inspiration for many of his works, including his only composition for tape The Labyrinth Scored for 11 Different Cats. The point of departure for the work, the idea that cat purrs resemble the sound of steps in the labyrinth, came to Fox during a visit to the studio of a colleague, where there was a cat that always purred while it sat in Fox’s lap.

In order to realize the work Fox needed 11 cats that where exceptionally loud purrers, one for each of the circles in the labyrinth. He placed an ad in a San Francisco newspaper, but was only able to find five cats that purred loudly enough: Tom, Bugaloo, Puffin, Ernest and Samantha. When Fox travelled to Z.B.S. New York in Upstate New York to make the final mix of his recording he was pleased to discover that the studio had several cats that all purred enthusiastically: Paddy, Miriam, Furgeson, Spot and Arthur. Thus Fox had collected recordings of 11 cats, including the cat from his colleague’s studio.

The use of the cats to represent the 11 circles in the labyrinth along with Fox’s idea that 10 seconds of purring represents each of the 34 turns, allows the work to be interpreted as a process that reconstructs movement in a space, with each section of sound representing a given position in the labyrinth. As such, when this process reaches the centre of the labyrinth the sound of all 11 cats can be heard simultaneously. Fox compared the labyrinth to an instrument – not just an object that creates noise, but also an object with the potential to create experiences and change states of mind. Fox understood sound as a far more universal form of communication than language.

In INCISION (San Francisco, 1973, Camera: Terry Fox / Sound: Terry Fox, Tom Marioni) the path of the labyrinth of Chartres, carved into a 6″ in diameter plaster disk, is followed in extreme close up by a portapak camera with a plastic dime store magnifying glass attached to its lens to the accompaniment of two homemade instruments.

Terry Fox (1943 – 2008) was an influential figure, involved in many of the innovative, experimental practices that emerged on the American art scene in the 1960s and 70s including conceptual art, performance, video art and sound art. Fox often used his own body as a point of departure for his work. Fox participated in several important international exhibitions including Documenta 5, 6 and 8 and the Venice Biennale in 1984. He collaborated with several other influential artists, including Joseph Beuys, Vito Acconci, Dennis Oppenheim and Bill Viola. [:]