Videoarkivet

Det har vært videoproduksjon på Atelier Nord siden begynnelsen av 90-tallet. I 1995 ble det satt i gang systematisk kopiering av videoer som ble produsert eller kuratert hos oss. Dette videoarkivet inneholder også en del arbeider fra 80-tallet og noen helt tilbake til 1968.

Atelier Nord hadde en sentral plass i den nye norske videoproduksjonen på 90-tallet og arkivet gir derfor et særlig godt bilde av aktiviteten i denne perioden.

I 2002 begynte vi arbeidet med å digitalisere dette videoarkivet å gjøre det tilgjengelig på Internettet. Hensikten var todelt:

 • å ivareta egne arkivfunksjoner og dokumentasjon av egen virksomhet
 • å gjøre en skisse på hvordan et nasjonalt videoarkiv kunne være

Som et pilotprosjekt for et nasjonalt system for bevaring, formidling og distribusjon av norsk videokunst skulle vårt arkivprosjekt undersøke en rekke forhold:

 • hvordan er kunstnernes holdning til et slikt videoarkiv?
 • hvem er publikum og hvordan er publikums holdninger?
 • hvordan kan vi komme bort fra bibliotekenes og arkivenes systematiseringer og i steden bruke Internettets assosiative navigasjonsmåte?
 • hvilke tekniske problemstillinger må løses?
 • hvordan skal utvelgelse foregå og etter hvilke kriterier?
 • hvordan skal videoarkivet forholde seg til kortfilm og film forøvrig?
 • hvilke personer, miljøer, organisasjoner og institusjoner har interesser i saken?
 • hvordan kan et nasjonalt videoarkiv sørge for å realisere videokunstens potensiale til massedistribusjon?
 • Disse problemstillingene ble berørt i en rekke samtaler, en rapport og et seminar høsten 2005.

Arbeidet har blitt generøst støttet av Norsk Kulturråd. Høsten 2006 engasjerte Rådet Mie Berg Simonsen til å utrede konkret organisasjonsmodell for et nasjonalt videoarkiv, basert på samarbeidsrelasjoner og oppgavedeling mellom ulike typer kompetanse/institusjoner. Les mer på Kulturrådets nettsider.

Videoarkiv credits:
Prosjektleder (til høsten 2005): Åslaug Krokann Berg
Servertekniker: Frank Teksum
Programmering og design: Atle Barcley