Get
News

[:no]Atelier Nord kan tilby en rekke videoprogram av høy kvalitet og med ulik tematisk vinkling som er produsert, distribuert og kuratert av Atelier Nord. Programmene er vist ved annerkjente festivaler slik som TIFF og Kortfilmfestivalen i Grimstad, ved skoler, på kunstforeninger, kunstnersentere og som del av seminarer og konferanser. Vennligst ta kontakt med Atelier Nord på office@ateliernord.no eller tlf. 23 06 08 80 for spørsmål knyttet til screening og presentasjon av de ulike programmene.

Tilgjengelige programmer:

Slettemark_4VIDEO ERGO SUM: Norske videokunstpionerer retter kameraet mot seg selv ser på en tendens som kan observeres hos mange kunstnere som begynte å eksperimentere med video når teknologien ble tilgjengelig: å peke videokameraet mot seg selv og bruke egen kropp som omdreiningspunkt og tema for utforskning. For ytterligere detaljer, trykk her.

DCIM100GOPROBeyond Horizons er kuratert av kurator og kunsthistoriker Hanne Hammer Stien og tar for seg ulike utfordringer knyttet til forvaltningen av naturresurser i nordområdene. Programmet tar tak i både globale og lokale konsekvenser av knyttet til politiske avgjørelser rundt mineral- og oljeutvinning, natur- og kulturvern. Varighet 1t 30m. For mer informasjon om programmet, trykk her.

Skjermbilde 2014-04-07 kl. 13.28.43Et Undersøkende Perspektiv består av et utvalg verk som baserer seg på filmatiske narrative strategier eller utrykk. Med dette setter programmet fokus på en viktig tendens: flere og flere billedkunstnere spesialiserer seg på film og ønsker å lage film på samme premisser som filmskapere. Programmet er kuratert av kunstnerduoen Nina Toft og Hilde Honerud. Varighet 1t 5m. For mer informasjon om programmet, trykk her.

Djønne_NYOther Powers er kuratert av medieviter og kurator Susanne Sæther. Felles for verkene i programmet er et fokus på hvordan samtidige og historiske maktstrukturer får konkrete og ofte bissarre kroppslige utrykk. Varighet 1t 15 min. For mer informasjon om programmet, trykk her.

travelling fields_thumbnailDokumentariske strategier: Ny, norsk film- og videokunst består av verk som ligger tett opp mot dokumentarfilmsjangeren og illustrerer en interesse for komplekse behandlinger av grunnleggende spørsmål om autentisitet, sannhet, objektivitet og troskap til virkeligheten i billedkunstfeltet. Dokumentariske strategier er kuratert av medieviter og kurator Susanne Sæther. Varighet 1t 10m. her.

Screen Shot 2015-05-21 at 13.25.46Historisk sett har videomediet vært tett knyttet til performance. I programmet That’s entertainment! Ny, norsk performancevideo er fokuset rettet mot forholdet mellom performance og samtidens medie- og underholdningskultur. Varighet 1t. Kuratert av medieviter og kurator Susanne Sæther. For mer informasjon om programmet, trykk her.

ParHasardProgrammet Hvit kube, mørkt rom presenterer et utvalg av unge, norske kunstnere som har markert seg internasjonalt. Både de formale egenskapene til videomediet og mediets forhold til kroppen er gjenstand for undersøkelse. Varighet 1t 10m. Kuratert av Susanne Sæther. For mer informasjon om programmet, trykk her.

vidaoart_charlotte-229x152Kropp og identitet utforsker hvordan performative og symbolske handlinger som å lakke negler eller å ta på seg en hijab er med på å skape indentitet. Kuratert av Susanne Sæther og tilrettelagt for skoleundervisning. Varighet 24m. For mer informasjon om programmet, trykk her.

videoart_marius-229x152I Nye forestillinger er utgangspunktet verk som legger til rette for forestillingsverdener, enten det er dystopier eller eller utopier. Skillene mellom fakta og fiksjon, fremtidsvisjoner og historie overskrides gjennom formale undersøkelser av video mediets plastiske egenskaper. Kuratert av Susanne Sæther. For mer informasjon om programmet, trykk her

 

 [:en]Atelier Nord can offer several video art programmes of high quality and on various subject matters produced, distributed and curated by Atelier Nord. The programmes have been screened at reputable festivals such as Tromsø International Film Festival and The Short Film Festival in Grimstad as well as at schools, art societies, art centres and as part of seminars and conferences. For questions related to screening and presentation of available programmes please contact Atelier Nord on office@ateliernord.no or 0047 23 06 08 80.

Available Programmes:

Slettemark_4VIDEO ERGO SUM: Norwegian Video Art Pioneers Turn the Camera Towards Themselves looks at a tendency that can be observed in the work of many artists that experimented with video when the technology first became available: turning the camera towards oneself and using ones own body as a point of departure and site of exploration. More information here.

DCIM100GOPROBeyond Horizons is curated by curator and art historian Hanne Hammer Stien. The programme focuses on local as well as global challenges related to the governance of natural resources in the High North. Duration: 1h 30m. For more information, please click here.

Skjermbilde 2014-04-07 kl. 13.28.43An Investigative Perspective consists of a selection of works based on narrative strategies derrived from cinema. As such, the programme is focused on an important tendency: more and more artists are specializing on film and wish to make films on a similar premise as film directors. An Investigative Perspective is curated by the artist duo Nina Toft and Hilde Honerud. Duration: 1h 5m. For more information, please click here.

Djønne_NYOther Powers is curated by media scholar and curator Susanne Sæther. The works in the programme focus on how contemporary and historical power structures are given concrete and often bizzare bodily expressions. For more on the programme, please clickhere.

travelling fields_thumbnail Documentary Strategies: New, Norwegian Film- and Video Art consists of work that closely alignes with the documentary film genre. The programme illustrates an interest in complex treatments of fundamental questions on authenticity, thruth and realism in relation to the field of visual art. Documentary Strategies is curated by Susanne Sæther. Duration: 1h 10m. More information available here.

Screen Shot 2015-05-21 at 13.25.46 Historically the video medium has had close ties to performance. In the programme That’s entertainment! New, Norwegian Performance Video the focus is on the relationship between performance and contemporary media- and entertainment culture. Duration: 1h. Curated by Susanne Sæther. For more information, please click
here.

ParHasardProgrammet White Cube, Dark Room presents a selection of young, Norwegian artists that have made an impact internationally. Both the formal properties of video and the relationship between the medium and the body is explored. Click here for more information.

vidaoart_charlotte-229x152Body and Indentity explores how performative and symbolic gestures like painting nails or putting on a hijab are part of creating an identity. Developed for educational use and curated by Susanne Sæther. For more info, please click here.

videoart_marius-229x152 New Notions contains work that endeavours to create fictional worlds – both utopias and dystopias. The borders between fact and fiction, visions of the future and history are exceeded by formal explorations of the plastic qualities of video. Curated by Susanne Sæther. For more information, please click here.

 [:]