Get
News

[:no]Atelier Nord har fått støtte av Norsk kulturråd til prosjektet Vis Videokunst! Vi har som mål å etablere et nasjonalt nettverk av visningssteder som kan presentere videokunstprogram kuratert av Atelier Nord til et bredt publikum. Både kinoer, kulturhus, kunstforeninger, gallerier, skoler og andre lokale visningssteder er aktuelle arenaer.

Bakgrunnen for satsningen er at videokunst/filmkunst fremdeles sjelden presenteres for et bredere nasjonalt publikum, men ofte kun for et lite, spesielt interessert kunstpublikum i de større byene. Atelier Nord har siden 2010 drevet pilotprosjektet Videokunst@DigitalKino og erfaringene vi har høstet gjennom dette arbeidet har fått oss til å se et bredere potensial for formidling av videokunst nasjonalt. Vi ønsker å utfordre motsetninger i medium mellom video og film og åpne for en konstruktiv dialog rundt de kunstneriske, tekniske og sosiale muligheter og utfordringer denne teknologien stiller oss overfor. Prosjektet søker å knytte billedkunstmiljøet til filmmiljøet ved å presentere videokunst og filmkunst i samme kontekst og åpne for en bedre forståelse av mediekunst hos publikum.

Hovedsatsningsområde i 2014 vil være Nord-Norge hvor vi vil arbeide med å utvikle et nettverk av visningssteder og samarbeidspartnere. En formidler vil turnere med programmene og introdusere dem i forkant av visningen og innlede til dialog og debatt i etterkant.

Om du har tips, innspill til oss, eller ønsker om å delta i dette prosjektet, send mail til office@ateliernord.no

Les mer om Videokunst@DigitalKino.
Mer om innspill i debatten om forholdet mellom film og videokunst fra Kritikersalong på Atelier Nord ANX i høst.

Foto: Inger Lise Hansen – Travelling fields.

 [:en]Atelier Nord has been given support by Arts Council Norway for the project Show Video Art! Our goal is to establish a national network of screening locations that can present video art programmes curated by Atelier Nord to a wider audience. Cinemas, Cultural centers, arts societies, schools and other local screening locations are all possible participants.

The background for this project is the fact that video art / film art is seldom presented for a wider national audience, but rather shown within a specific art context in the larger cities. Atelier Nord has run the pilot project Video Art@DigitalCinema since 2010 and the experiences gained through this project enabled us to see a broad potential for showing video art in a nationwide context. We wish to challenge the medial opposition between video and film and hope to open up a constructive dialog on the artistic, technical and social challenges and opportunities poised by this technology. The project seeks to connect the visual arts and film scene by presenting video art and film art in the same context – opening up for a better understanding of media art by audiences.

The project will emphasise northern Norway in 2014, where we will work towards developing a network of screening locations and collaborators. A representative of Atelier Nord will tour with the programmes and introduce them before screenings, initiating and taking part in subsequent dialog and debate.

If you have tips, suggestions, or wish to participate in the project, please e-mail us at office@ateliernord.no

 [:]