Get
News


Margarida Paiva, Crispin Gurholt, Jan Freuchen, Ole Hagen, Jorunn Myklebust Syverse og Trine Lise Nedreaas. Produksjonsår 2014. Varighet 1t 5m. Kuratert av ToftHonerud.

For femte år på rad presenterer Atelier Nord norsk film- og videokunst på Kortfilmfestivalen i Grimstad. Tittelen på årets program er Et undersøkende perspektiv.

I dette programmet har vi valgt ut videokunst og film som på ulike måter forholder seg til filmatiske narrative strategier eller uttrykk. Noen av dem presenterer alternative måter å bruke filmatiske virkemidler på, andre bruker de narrative strategiene til å snakke om det narrative i seg selv. Ole Hagen sin film, The Origin of the Universe, er en form for scenografisk parade hvor narrativet er bygget opp helt uten klipp, med en eneste lang tagning– i motsetning til Trine Lise Nedreaas sin film PULSE som har klipp og rytme som hovedingrediens.

Det kan synes som det institusjonelle skillet mellom kunst- og filmfeltet på enkelte områder er i ferd med å oppløses. Atelier Nord ønsker å bidra til å utforske og utfordre dette skillet, og programmet Et undersøkende perspektiv inngår i denne satsningen. Margarida Paiva viser sine videoarbeider både i kunstinstitusjoner og ved filmfestivaler. Hun er også initiativtager og arrangør for Oslo Screen Festival, en internasjonal kinobasert festival for videokunst. I Jan Freuchen sin film Thetaville, utgjorde filmens scenografi og kulisser også utstillingen hans på Fotogalleriet i Oslo. Kortfilmfestivalen tilbyr en ny kontekst for dette arbeidet.

Det har vært en tendens i de senere år at billedkunstnere spesialiserer seg på film og ønsker å produsere film under liknende premisser som filmskapere. Billedkunstnere søker midler fra institusjonene både i kunstfeltet og filmfeltet, og viser sine arbeider i kunstinstitusjoner og filmfestivaler parallelt. Jorunn Myklebust Syversen sin film CYRK som viser oss et døgn med Sirkus Arnardo, hadde premiere på EURODOK-festivalen i Oslo. CYRK vises både i konkurranseprogrammet på Kortfilmfestivalen og i dette programmet.

Crispin Gurholt har jobbet i mange år med sitt omfattende prosjekt Live Photo. Her konstruerer han et narrativ, en mulig historie ut ifra en enkelt hendelse. Gurholt iscenesetter dette øyeblikket, som en frosset forestilling, et tablaux vivant, som publikum er invitert til å iaktta. Kamera beveger seg rundt dette øyeblikket, ikke i tid, men i rom.

Programmet er del av prosjektet Vis Videokunst! Produsert av Nina Toft, e-mail: nina@ateliernord.no

Margarida Paiva, Crispin Gurholt, Jan Freuchen, Ole Hagen, Jorunn Myklebust Syverse and Trine Lise Nedreaas. Production year 2014. Duration 1h 5m. Curated by ToftHonerud.

For the fifth year in a row, Atelier Nord presents Norwegian film and video art at the Norwegian Short Film Festival in Grimstad. The title of this year’s program is An Investigative Perspective.

In this program we have selected film and video art that in different ways relate to cinematic narrative strategies or expressions. Some of them suggest alternative ways to use cinematic techniques; others use the narrative strategies to talk about the narrative in itself. Ole Hagen’s film, The Origin of the Universe, is a kind of scenographic spectacle where the narrative is constructed entirely without cuts, in one single long take – as opposed to the film PULSE by Trine Lise Nedreaas where cuts and rhythm are the main ingredients.

It appears that the institutional divide between visual art and the film field to some extent, is beginning to dissolve. Atelier Nord is dedicated to exploring and challenging this divide, and this program is part of that commitment. Margarida Paiva shows her video work in both art institutions and film festivals. She is the initiator and organizer of Oslo Screen Festival, an international cinema based festival of video art. In Jan Freuchen´s film Thetaville, the film’s set design and props at the same time constituted his exhibition at Fotogalleriet in Oslo. The Norwegian Short Film Festival offers a new context for this work.

There has been a tendency in recent years of visual artists specializing in film with the intention of producing films under similar conditions to filmmakers. Visual artists apply for funding from institutions both in the visual arts and film field and present their work in art institutions and film festivals alike. Jorunn Myklebust Syversen’s film Cyrk, which takes us through a day with Circus Arnardo, was premiered at the EURODOK Festival in Oslo. Cyrk will be shown in the competition program at the Norwegian Short Film Festival, as well as in this program.

Crispin Gurholt has worked on his extensive project Live Photo for many years, where he constructs a narrative, a potential story based on a single situation.. Gurholt stages this moment – like a tableaux vivant – that the audience is invited to observe. The camera rotates around this moment – not in time, which is frozen – but in the space.

The programme is part of the project Show Video Art! produced by Nina Toft, email: nina@ateliernord.no