Get
News

Geir Tore Holm, Siri Hermansen, Matti Aikio, Karianne Stensland, Tanya Busse, Emilija Skarnulyte, Kjetil Berge og Oliver Ressler. Produksjonsår 2014. 1t 30m. Kuratert av Hanne Hammer Stien og produsert av Ivar Smedstad og Nina Toft.

Forvaltning av naturresurser og retten til land og hav

Utrykket “å se forbi horisonten” kan bety og søke etter ny kunnskap, eller å rette oppmerksomheten mot det man ennå ikke fullt forstår eller begriper. Beyond Horizons fokuserer på videoverk av kunstnere som stiller spørsmål til forvaltningen av naturresurser i Nord-Norge og nordområdene. Et viktig tema i denne sammenhengen er retten til land og vann. Et annet sentralt tema er klimaendringer, og effekten lokale intervensjoner har på et globalt plan. Ved og utforske disse temaene antyder kunstnerne i programmet at det er på tide å tenke nytt, eller lære av det vi allerede vet, for å kunne se forbi den gitte horisonten. Selv om emnene som behandles i videoprogrammet er høyst relevante for den nåværende geopolitiske situasjonen, så relaterer videoverkene også til en tradisjon innenfor visuell kunst som omhandler Nord-Norge. Helt siden 1500-tallet har Nord-Norge vært et populært motiv blant forskere, kunstnere og reisende. Mens et blikk fra utsiden lenge var definerende for representasjonen av Nord-Norge, bidro dannelsen av nordnorsk identitet og revitaliseringen av samisk- og kvensk kultur fra 1970-tallet, til at et blikk fra innsiden har gjort seg gjeldende innenfor kunsten. De senere årene har den biopolitiske interessen for nordområdene og Arktis bidratt til at kunstnere og kuratorer har fått større interesse for Nord-Norge. Videoprogrammet Beyond Horizons reflekterer denne tendensen og viser at diskursene kunsten produserer er mer mangfoldig enn noen gang tidligere. Likevel er naturen og landskapet fortsatt et sentralt motiv for kunsten, slik det har vært siden romantikken.

Visningen av programmet vil finne sted onsdag 14. januar 2015 kl. 13.00 på Verdensteateret. Programmet vil bli etterfulgt av en debatt kl. 15.15 på KulturHuset, Verkstedet med utgangspunkt i verkene og med forvaltning av naturressursene i nordområdene som hovedtema.

Informasjon om programmet er også tilgjengelig på festivalens sider. Programmet er støttet av Den Østerrikske Ambassaden i Oslo.

LT-011-NO-E

Geir Tore Holm, Siri Hermansen, Matti Aikio, Karianne Stensland, Tanya Busse, Emilija Skarnulyte, Kjetil Berge and Oliver Ressler. Production year 2014. 1t 30m. Curated by Hanne Hammer Stien and produced by Ivar Smedstad and Nina Toft.

Governance of natural resources and the rights to the land and the sea

The expression “looking beyond the horizon” can be understood as meaning to search for new knowledge, or to look towards what we can’t yet fully understand or perceive. The program Beyond Horizons focuses on works by artists who question the governance of natural resources in Northern Norway and The High North. An important issue in this regard is the right to the land and the sea. Another central issue is climate change, and the impact local interventions can have on a global scale. By exploring these themes the artists included in this program imply that we need to think anew, or even learn from what we already know to look beyond the given horizons. Though these themes are highly relevant in the present geopolitical situation, the films shown in the program also relate to a tradition within visual art dealing with Northern Norway. Since the 15th Century Northern Norway has been a popular motive for scientists, artists and travellers. While an outside gaze for a long time characterized the schema of Northern Norway within visual arts, the creation of a Northern Norwegian identity and the revitalisation of Sami and Kven culture contributed to the creation of an inside gaze from 1970s and onwards. Artists’ interest in Northern Norway and The High North has increased lately due to the current political situation, and the discourses produced on Northern Norway within the field of visual art seem more diverse than ever before. Even so, like during Romanticism nature is still a core concept in artworks relating to Northern Norway and The High North.

Beyond Horizons is curated by Hanne Hammer Stien and produced by Ivar Smedstad and Nina Toft. Participating artists are Geir Tore Holm, Siri Hermansen, Matti Aikio, Karianne Stensland, Tanya Busse, Emilija Skarnulyte, Kjetil Berge and Oliver Ressler.

The screening will take place at Verdensteateret at 1PM on Wednesday January 14th, followed by a debate at Verkstedet, KulturHuset at 3.15 PM.

Programme details are also available in the festival programme. The programme is supported by The Austrian Embassy in Oslo.

LT-011-NO-E