Get
News

[:no]Open Call

I desember 2016 startet Atelier Nord en ny ordning med søknadsbasert utstillingsplass i programmet til visningsrommet Atelier Nord ANX. Formålet med utlysningen var å bidra til å styrke mulighetene for å vise medieeksperimentelle, teknologidrevne kunstprosjekter.

Vi mottok tilsammen 62 søknader fra både enkeltkunstnere og grupper, og vil gjerne rette en stor takk til alle som søkte. Juryen (bestående av Ivar Smedstad, Ida Lykken Ghosh, Mattias Härenstam og Synne Tollerud Bull) ble imponert over kvaliteten og den store variasjonen blant prosjektene når det kom til uttrykksform, tekniske virkemidler, tematikk og tilnærmingen til utstillingsrommet.

Etter nøye overveielse besluttet juryen å tildele utstillingsplassen til Richard AlexanderssonPete Fleming og Jessica MacMillan. Juryen vektla at den Oslo-baserte trioen overbeviste gjennom en god søknad som skisserte tydelige kontaktpunkter mellom de tre kunstnerskapene på tvers av video, skulptur og fotografi. Juryen mente i tillegg at søkerne kunne vise til tydelig individuelle interessefelt som på ulikt vis kan knyttes opp mot teknologi. Pete Fleming med optikk- og sanseapparatet, Richard Alexandersson med science fiction og 3D-animasjon og Jessica MacMillan med astronomi og fysikk.

I stedet for å teste teknologiske grenser, ønsker kunstnerne å benytte teknologi til å utforske begrensninger – både i fysisk og konseptuell forstand. Utstillingen kommer til å tilby både fakta og fiksjon og vil utfordre hvordan mediebruk påvirker den sanselige erfaringen av omgivelsene våre.

Det store antallet søkere og det høye nivået på søknadene har overbevist om at ordningen med åpen utlysning av utstillingsplass vil kunne være et verdifullt bidrag til utstillingsprogrammet på Atelier Nord ANX fremover. Følg oss gjerne på Facebook, nyhetsbrev, eller Instagram for fremtidige utlysninger.[:en]Open Call

In December 2016 Atelier Nord added an open call for art projects to the 2017 programme of our gallery space, Atelier Nord ANX. The open call was intended to be a new opportunity for artists that want to show media experimental, technology-driven art.

We received a total of 62 applications from individual artists as well as groups, and would like to extend our thanks to everyone that applied. The committee (consisting of Ivar Smedstad, Ida Lykken Ghosh, Mattias Härenstam and Synne Tollerud Bull) was impressed by the quality of the applications we received, as well as the considerable variation between applicants’ projects in terms of style, technical solutions, themes and approaches to the exhibition space.

After careful consideration, the committee decided to award the exhibition opportunity to Richard Alexandersson, Pete Fleming and Jessica MacMillan. The committee emphasized that the Oslo based trio delivered a well-formulated application that concisely described the relationship between their separate practices, spanning video, sculpture and photography. Additionally, the committee was convinced by each artists’ distinct relationship with media and technology. Pete Fleming through his interest in optics and the sensory apparatus, Richard Alexandersson with science fiction and 3D-animation and Jessica MacMillan through her focus on astronomy and physics.

Rather than testing the limits of technology, the artists aim to use technology to explore limitations—both physical and conceptual. Offering both fact and fiction, this exhibition will question how media affect the sensory perception of our surroundings.

The large number of applicants and consistently high quality of applications has convinced us that regular open calls can be a valuable contribution to the exhibition programme at Atelier Nord ANX. Follow us on Facebook, on Instagram or subscribe to our newsletter for information on future open calls.[:]